Hva mener politikerne? - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

  • 08. sep. 2015
  • 21. sep. 2016
  • Næring,Politikk,Planlegging

Hva mener politikerne?

Toppkandidatene gir sine svar.

Hvem skal bli Vestfolds neste Fylkesordfører? Hvem skal få Fylkeshuset som arbeidsplass de neste fire årene? Og hva mener de som vil være med å bestemme i fylket vårt?

Vi har bedt toppkandidatene til alle partiene til fylkestinget om å svare på tre spørsmål. Her finner du svarene de gav, og kanskje du blir litt sikrere på hva du skal stemme på i år.

Moskvil, Miljøpartiet de grønne

Miljøpartiet De Grønne

Harald Moskvil, 53 år, fra Nykirke i Horten kommune.

Yrke: økonom og økobonde. 

1. Jeg stiller fordi… 

Miljøsaken må settes høyere på dagsorden. Det er behov for å endre måten vi utvikler Vestfold på. 

2. Hva er den viktigste saken for Vestfold i framtiden? 

Gi økt livskvalitet til innbyggerne, ikke nødvendigvis økt kjøpekraft. Skape grønne arbeidsplasser.

3. Hva tenker du om kommunesammenslåing? 

Sammenslåing av kommuner løser ikke kommunenes utfordringer. Samarbeid og ny teknologi gjør det mulig for små kommuner å være effektive. For å redusere vårt økologiske fotavtrykk må vi redusere transporten betydelig, det er ikke mulig hvis alle funksjoner skal sentraliseres. Det er behov for lokale arbeidsplasser. Mindre kommuner kan velge å slå seg sammen, men da bør velgerne bestemme dette ved folkeavstemming. 

Kleveland senterpartiet

Senterpartiet

Kathrine Kleveland, 49 år, bor i Hillestad i Holmestrand kommune

Yrke: leder i Nei til EU

1. Jeg stiller fordi…

Jeg vil være med å prege Vestfoldpolitikken med Senterpartiets grønne politikk og verdier. Med forvaltningstankegang og menneskeverd i bunn vil jeg bidra til praktisk politikk med en god dose folkevett for folk, miljø og økonomi. Skal jeg trekke fram en hjertesak er det folkehelse.

2.  Hva er den viktigste saken for Vestfold i framtiden?
Areal- og næringspolitikk. De verdifulle arealene våre i Vestfold er under press, og vi skal ivareta både bolig- og næringsutvikling for et økende befolkningstall, samtidig som vi skal ta vare på den verdifulle matjorda vår. Jeg vil bidra til at vi klarer begge deler!

3. Hva tenker du om kommunesammenslåing?
Senterpartiet er positive til at kommuner som ønsker det slår seg sammen, men ønsker at sammenslåingen skal bekreftes med folkeavstemning. Norges finmaskede kommunestruktur har bidratt til trygghet, velferd, verdiskaping og et levende folkestyre i hele landet, og det er ingen automatikk i at stort er best bestandig.

Erik Strand - Kystpartiet

Kystpartiet

Erik Strand, 41 år, Tjøme

Yrke: arbeidssøker

1. Jeg stiller fordi...

Kystpartiet i Vestfold har idéer som det er verd å fremme i valgkampen. Vi har en politikk som tar hensyn til både vekst og vern på en måte jeg har tro på. For eksempel går vi mot togstasjon på Bakkenteigen bl.a. av naturvernhensyn. Samtidig ser vi positivt på en fremtidig broforbindelse over Oslofjorden. Vi har konkrete forslag til å få ned frafallet i den videregående skolen. Vi vil at fylkestinget skal arrangere seminarer/åpne møter om korrupsjon og maktmisbruk i Norge - et tema som forties av media og rikspolitikere. Slik kan fylkestinget bidra til at folk blir kjent med alvorlige forhold de i dag ikke har kjennskap til. Det kan gi et bidrag til demokrati og rettssikkerhet som ikke bør undervurderes.

2. Hva er den viktigste saken for Vestfold i framtiden?

Den viktigste saken for Vestfold i fremtiden er å ta vare på naturen.

3. Hva tenker du om kommunesammenslåing?

Kystpartiet mener spørsmålet om eventuell kommunesammenslåing bør overlates til kommunene selv.

Arve Høiberg (Det norske Arbeiderparti)

 Arbeiderpartiet

Arve Høiberg, 49 år, Horten
Yrke: fengselsbetjent og sosionom

1. Jeg stiller fordi...

Jeg mener at fylkeskommunen spiller en svært viktig rolle for utvikling av Vestfoldsamfunnet og at det er svært viktig at vi folkevalgte er med å videreutvikler tjenestetilbudet for befolkningen.

2. Hva er den viktigste saken for Vestfold i framtiden?

Den viktigste saken er at fylkeskommunen lykkes å få til en eller flere bymiljøavtaler for våre byer. Skal vi sammen med kommunene skape bedre byer, må vi tilrettelegge for morgendagens arbeidsplasser, lage byrom som folk trives i og som gjør Vestfold til den regionene på østlandet som folk vil flytte til for både å bo og arbeide.

3. Hva tenker du om kommunesammenslåing?

Kommunesammenslåing skal være frivillig og skal ha som utgangspunkt å gi innbyggerne på sikt et bedre tjenestetilbud. Vi har i dag 14 kommuner, og alle har ulikt utgangspunkt for sine samtaler med nabokommunene.

Hans Hilding Hønsvall (Kristelig Folkeparti)

Kristelig Folkeparti

Hans-Hilding Hønsvall, 63 år, Sandefjord.

Yrke: varafylkesordfører Vestfold fylkeskommune

1. Jeg stiller fordi…

Jeg vil være med på å utvikle regionen vår til et flott sted å bo. Jeg vil jobbe for at vi får nye arbeidsplasser som har fokus på grønn verdiskapning. Jeg ønsker meg god infrastruktur der det skal være gunstig å velge kollektive transportløsninger og disse skal bruke fornybar energi. Jeg ønsker en videregående skole som er gode arbeidsplasser og der elevene trives og blir rustet for arbeidslivet. Jeg ønsker meg en region der vi tar vare på vår kultur og historie og legger til rette for bedre folkehelse.

2. Hva er den viktigste saken for Vestfold i framtiden?

God planlegging der vi tar vare på matjorda og kysten. Nabosamtalen og samarbeidet med nabofylkene blir viktig. Kampen for midler til å fullføre Vestfoldbanen helst før 2030.

3. Hva tenker du om kommunesammenslåing?

Jeg støtter det arbeidet som er i gang. Min tanke er å gjøre noe som er stort nok og samtidig nært nok.

Rune Hogsnes (Høyre)

Høyre

Rune Hogsnes, 50 år, Tønsberg.

Yrke: gruppeleder for Høyre på fylkestinget

1. Jeg stiller fordi…

Mitt samfunnsengasjement er stort, og det å ha mulighet til å påvirke samfunnsutviklingen i en retning av frihet, ansvar og mangfold er viktig for meg.

2. Hva er den viktigste saken for Vestfold i framtiden?

Av mange viktige saker er det for meg to oppgaver som peker seg ut. Den ene er videregående opplæring, der vi må fortsette å utvikle en allerede god skole.

Den andre oppgaven er å ta vare på etablerte arbeidsplasser og skape nye. I vårt samfunn er både private og offentlige arbeidsplasser viktige. Det er derfor vesentlig at vi legger til rette for knoppskyting og sørger for en ja-kultur i offentlig forvaltning. Arbeidsplasser skapes, de vedtas ikke.

3. Hva tenker du om kommunesammenslåing?

Jeg mener det er riktig med en kommunereform, og at dette vil styrke kommunene, øke det lokale selvstyret og legger grunnlaget for at flest mulig oppgaver kan løses nær innbyggerne.

Frode Hestnes (Fremskrittspartiet)

Fremskrittspartiet

Frode G. Hestnes, 39 år, Våle.

Yrke: ass.daglig leder Antidoping Norge/hovedutvalgsleder

1. Jeg stiller fordi…

Jeg har lyst til å være med å påvirke Vestfolds fremtid og gjøre Vestfold til et enda bedre sted å bo.

2. Hva er den viktigste saken for Vestfold i framtiden?

Utdanning, vi må jobbe videre for å sikre utvikling og Norges beste utdanning.

3. Hva tenker du om kommunesammenslåing?

For mange kommuner så vil det være fornuftig og se på sammenslåing, men det er viktig at det skjer i samråd med innbyggere og der kommunene har noe vinne på det, i form av bedre tjenester.

Elisabeth Rue Strencbo - Demokratene

Demokratene

Elisabeth Rue Strencbo, 65 år, Tønsberg

Yrke: biblioteksekretær

1. Jeg stiller fordi…

Jeg stiller fordi jeg mener Demokratene i Norge har de beste løsningene.

2. Hva er den viktigste saken for Vestfold i framtiden?

Den viktigste saken for Vestfold i fremtiden er å ta vare på de ulike skoletilbudene som bla. SMI, Fagskolen og voksenopplæringstilbudet. 

3. Hva tenker du om kommunesammenslåing?

Demokratene i Norge er i mot tvangssammenslåing av kommuner. 

Nell Gaalaas-Hansen (Sosialistisk Venstreparti)

Sosialistisk venstreparti

Nell Gaalaas-Hansen, 54 år, Horten

Yrke: Kirkeverge

1. Jeg stiller fordi…

Jeg stiller fordi jeg har sittet i fylkestinget i to perioder og ser at dette valgte organet er viktig for videre utvikling.

2. Hva er den viktigste saken for Vestfold i framtiden?

Arealdisponering vil være viktig, ja kanskje den viktigste saken i framtida. I Vestfold er areal et knapphetsgode, mange vil bo her, mange vil tilbringe fritid her, og vi egner oss godt som Norges grønnsakshage.

3. Hva tenker du om kommunesammenslåing?

Kommunesammenslåing kan være nødvendig, men jeg syns prosessene i Vestfold har gått altfor fort og med et slags underforstått budskap fra regjeringspartiene at vi ikke har noe annet valg. Kommunesammenslåing må komme etter lokalt initiativ, ikke drives fram sentralt.

Kåre Pettersen (Venstre)

Venstre

Kåre Pettersen, 59 år, Vear

Yrke: Rådgiver/konsulent

1. Jeg stiller fordi…

Jeg vil være med på å videreutvikle det flotte fylket vårt slik at det framstår som en attraktiv region for næringsliv og som bosted.

2. Hva er den viktigste saken for Vestfold i framtiden?
Framtidsrettet arealdisponering hvor matjordas betydning ikke kan få nok fokus. Videre at vi får på plass en dobbeltsporet jernbane i fylket senest innen 2030. Videre må vi arbeide iherdig for å få Vestfold med i de statlige bymiljøavtalene slik at vi kan få på plass et attraktivt tilbud for kollektiv og myke trafikanter.

3. Hva tenker du om kommunesammenslåing?

Hovedhensikten med kommunesammenslåingen er å flytte oppgaver fra stat ned til kommunene. Da må vi ha sterkere kommuner for å møte nye utfordringer. Med større kommuner blir det også mer attraktive arbeidsplasser. Totalt vil dette også føre til bedre tjenester for innbyggerne.  

Rødt

Maren Njøs Kurdøl, 27 år, Hof
Yrke: Personlig trener

1. Jeg stiller fordi…

Jeg oppriktig ønsker meg en bedre verden, der mennesker, miljø og natur er viktigere enn økt profitt. For å få til dette må vi jobbe på mange plan, og jeg ønsker å bruke fylkeskommunen som en arena for å jobbe for en bedre verden. Vestfold fylkeskommune kan gjøre en rekke grep som sikrer miljø, arbeidstakere og solidaritet. Vi bør jobbe sammen med folk og folkelige bevegelser for å få til dette.

2. Hva er den viktigste saken for Vestfold i framtiden?

Infrastruktur og transport vil være svært viktig. Vi ønsker en kraftig satsning på kollektivtransport og dobbelspora jernbane gjennom hele fylket. Uten at dette går ut over dyrka mark. I tillegg er videregående skole viktig, og da tenker jeg på å skape en skole der lærere får bruke tid på elevene fremfor rapportering og byråkrati, og en skole der elevene får lære på ulike måter tilpasset den enkelte. Av andre saker som kan nevnes er at fylkeskommunen tar grep og bidrar til et seriøst arbeidsliv gjennom å tilby hele stillinger, gå mot økt midlertidighet, og stille krav til underleverandører.

3. Hva tenker du om kommunesammenslåing?

Jeg stiller meg negativ til sammenslåing. I Rødt ønsker vi et desentralisert Norge der folk bor spredt og tjenestene er i nærhet til menneskene som bruker dem. Denne reformen går mot sentralisering. I stedet for større kommuner, trenger vi økte overføringer til kommunene og mer demokratisk styring over de interkommunale samarbeidene.

 

Alle toppkandidatene i alle partiene som stiller til valg har fått tilbud om å svare på spørsmålene.