Fortsetter samarbeidet - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

  • 20. des. 2016
  • 31. jan. 2017
  • Politikk

Fortsetter samarbeidet

Signerte samarbeidsavtale

For åttende år på rad inngår Fylkesmannen i Vestfold og Vestfold fylkeskommune en samarbeids- og utviklingsavtale for å sammen bidra til en positiv utvikling for hele Vestfoldsamfunnet.

Fylkesmann Per Arne Olsen og fylkesrådmann Øyvind Sørensen signerte i dag samarbeids- og utviklingsavtalen for 2017.

- Avtalen mellom fylkesmannen og fylkeskommunen er viktig for samarbeidet mellom to gode partnere til det beste for utviklingen av Vestfoldsamfunnet. Den dekker de viktigste berøringspunktene vi har, og legger et grunnlag for gode beslutninger, sier fylkesrådmann Øyvind Sørensen.

Samarbeid om forvaltningsoppgaver

I avtalen står det beskrevet mange lovpålagte forvaltningsoppgaver som det skal samarbeides om. Disse er blant annet oppvekst og utdanning, folkehelse-, helse- og sosialtiltak, plan- og byggetiltak, næringsvirksomhet, miljø og klimatiltak og beredskap og samfunnssikkerhet.

Samarbeidet skal bidra til god ressursutnyttelse og samordning mellom statlig og regionalt nivå i Vestfold. Avtalen gir en oversikt over løpende samarbeid om lovpålagte forvaltningsoppgaver, og presenterer et antall tidsavgrensede samarbeidsprosjekter og konkrete utviklingstiltak.

Tiltak for barn og unge

Handlingsprogrammet God oppvekst er et av de tidsavgrensede utviklingstiltakene som det er lagt vekt på i avtalen. Programmet skal få kommuner i Vestfold, Fylkeskommune, næringslivet og staten til å samarbeide bedre for barn og unge. En av målsettingene i programmet er at innen 2018 skal 95% som påbegynner videregående utdanning fullføre utdanningen.

Spørreundersøkelsen Ungdata gjennomføres i alle kommuner i Vestfold i 2017, på ungdomsskoler og første videregående trinn. Fylkeskommunen koordinerer selve gjennomføringen, i samarbeid med Ko-Rus. Undersøkelsen er et viktig kunnskapsgrunnlag for fylket og kommunene i det forebyggende og helsefremmende arbeidet rettet mot ungdom.

Næringsvirksomhet

Fylkeskommunen og Fylkesmannen vil aktivt delta i arbeidet mot kriminalitet i bygg- og anleggsbransjen. Arbeidet skal rettes spesielt mot offentlige anskaffelser, men også generelt gjennom seminarer, opplæring og holdningskampanjer. Arbeidet er organisert gjennom prosjektet «A-kriminalitet i Vestfold» som ledes av Fylkesmannen.

Miljø og klimatiltak

Regional plan for klima og energi 2016-2020 ble vedtatt av fylkestinget 10. desember 2015.
Handlingsprogrammet for 2017 er under utarbeidelse. Fokuset i den regionale planen er rettet mot alle sentrale aktører i fylket. Fylkesmannen og Vestfold klima- og energiforum har vært sentrale samarbeidspartner i utarbeidelsen av planen og vil være det i gjennomføringen av handlingsprogrammet også for 2017.

Regional plan for klima og energi inviterer aktører med evne til å påvirke fylkets klimaut-slipp, energiproduksjon og energiforbruk til et forpliktende samarbeid om gjennomføringen av handlingsprogrammet for 2017.

Her finner du samarbeids- og utviklingsavtalen for 2017 i sin helhet (PDF)