Kartlegger nærmiljø - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

  • 23. jun. 2016
  • 31. jan. 2017
  • Folkehelse

Kartlegger nærmiljø

Nasjonalt utviklingsarbeid for å fremme trivsel og helse.

Gode nærmiljø og lokalsamfunn betyr mye for trivsel, helse og livskvalitet. Trafikkforhold, utforming av boligområder, områder for rekreasjon, lek og sosiale møteplasser i nærmiljøet er kvaliteter som berører alle aldersgrupper.

I Vestfold skal vi nå kartlegge nærmiljøkvaliteter, med hjelp av innbyggernes lokalkunnskap. Dette skal gjøre kommunene bedre i stand til å planlegge for helsefremmende nærmiljø og lokalsamfunn.

Omfattende utviklingsarbeid

Vestfold fylkeskommune er plukket ut av Helsedirektoratet til å delta i et omfattende utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse. Prosjektet gir tilskuddsmidler til Vestfold på til sammen 6 millioner over 3 år. Fylkeskommunen har med seg kommunene Tjøme, Tønsberg, Horten, Stokke, Andebu, Sandefjord og Larvik.

– Gode nærmiljø innbyr til aktive og sosiale liv, og oppleves som trygge. Dette gir tilhørighet og stedstilknytning, som vi vet er viktige ressurser for folkehelsa, sier rådmann i Vestfold fylkeskommune, Egil Johansen.

Fylkesrådmannen vil bruke pengene fra Helsedirektoratet til å bygge kompetanse på nærmiljøkvaliteter og medvirkning fra innbyggere i de kommunene som deltar. Denne kunnskapen skal også spres til de andre kommunene i fylket.

Innbyggerne i fokus

Med hjelp av innbyggernes lokalkunnskap skal det kartlegges hva som skaper trygghet og utrygghet i områder, og hvilke risikofaktorer som må fjernes for å øke trivsel. I tillegg skal kommunene samle informasjon om folks bruk og opplevelser av områder gjennom observasjoner og intervjuer.

Etter kartleggingene er gjennomført, skal resultatene brukes i arbeidsmetoder som sikrer nærdemokratiet, nemlig Gjestebud og nærmiljøutvalg. Gjestebud er en innbyggerstyrt form for medvirkning i kommunal planlegging som er utviklet av Svelvik kommune. I et gjestebud ber kommunen privatpersoner om å være gjestebudverter, for å drøfte et ønsket tema fra kommunen. Sandefjord kommune har erfaring med nærmiljøutvalg der et utvalg innbyggere i hver skolekrets deltar, som også skal innføres i Nye Sandefjord kommune (Sandefjord, Andebu og Stokke). Nærmiljøutvalgene skal finne løsninger som sikrer gode oppvekstsvilkår, med tiltak innenfor sosialt nettverksarbeid og aktivitetstilbud til barn og unge. Fylkeskommunen har ansvar for å koordinere prosjektet, og tilrettelegge for å bygge kompetanse i kommunenes prosjektgrupper.

Bakgrunn

Helsedirektoratet ser behovet for å bedre kommunenes kvalitative kunnskap om ressurser i nærmiljø og lokalsamfunn som påvirker helsetilstanden i befolkningen. Folkehelseloven kom i 2012, og loven pålegger kommunene og fylkeskommunene å holde oversikt over helsetilstanden, og hva som påvirker positivt eller negativt, for å kunne møte utfordringene med tiltak.