Retningsvalg i regionreformen - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

 • 15. sep. 2016
 • 31. jan. 2017
 • Politikk

Retningsvalg i regionreformen

Endelig anbefaling i desember

Fylkestinget i Vestfold ønsker først og fremst en sammenslåing med Buskerud og Telemark. Samtidig åpnes det også for videre forhandlinger med Akershus, Østfold og Buskerud. Dette ble klart etter dagens fylkestingsmøte.

Opptak av møtet finner du her

Retningsvalg

Fylkestinget skulle i dag velge retning i forhold til hvem man ønsker videre forhandlinger med. Det ble vedtatt at endelig anbefaling til Stortinget skal vedtas i desembermøtet. Frem til da får forhandlingsutvalget mandat til å fortsette forhandlinger med både Akershus/Buskerud/Østfold og Telemark/Buskerud dersom disse ønsker dette.

Slik stemte fylkestinget

Det ble fremmet fire forslag under behandling av saken i tillegg til rådmannens innstilling.  

Representanten Hans Hilding Hønsvall (KrF) fremmet følgende fellesforslag på vegne av V, SP, SV og KrF:

 1. Vestfold går prinsipielt inn for en region bestående av Buskerud, Telemark og Vestfold.
 2. Fylkestinget gir forhandlingsutvalget mandat til å fortsette forhandlingene med Telemark. Forhandlinger med Buskerud er ønskelig, men på nåværende tidspunkt ikke mulig, fordi Buskerud har vedtatt et annet retningsvalg.
 3. Forhandlinger om en felles region bestående av Østfold, Akershus, Buskerud og Vestfold avsluttes.
 4. Forhandlingsutvalget skal jevnlig holde fylkesutvalget og fylkestinget orientert om forhandlingene og legge fram et forslag til intensjonsavtale til møtet i fylkestinget i desember 2016.

Representanten Lene C. Westgaard-Halle (H) fremmet følgende forslag på vegne av H:

 1. Fylkestinget i Vestfold ønsker en region bestående av Buskerud, Telemark og Vestfold. Fylkestinget gir forhandlingsutvalget mandat til å fortsette forhandlingene med både Akershus, Østfold og Buskerud, så vel som Telemark.
 2. Forhandlingsutvalget skal jevnlig holde fylkesutvalget og fylkestinget orientert om forhandlingene og legge fram et forslag til intensjonsavtaler til møtet i fylkestinget i desember 2016.
 3. Det gjennomføres en innbyggerundersøkelse i hele Vestfold, hvor det i samarbeid med en ekstern konsulent utformes balanserte spørsmål som gir fylkestinget svar på om innbyggerne ønsker å gå inn i en region med Telemark eller inn i region Viken. Undersøkelsen legges frem snarest mulig.
 4. Det sendes ut høringsbrev til alle kommuner i Vestfold, med spørsmål om retningsvalg basert på dagens alternativer.
 5. Fylkestinget inviterer alle formannskap i Vestfold til felles samling for dialog og diskusjon rundt retningsvalg.

Representanten Harald Moskvil (MDG) fremmet følgende forslag:

 1. Vestfold går prinsipielt inn for en region bestående av Buskerud, Telemark, Vestfold og vestre del av Akershus (Asker og Bærum).
 2. Fylkestinget gir forhandlingsutvalget mandat til å fortsette forhandlingene med Telemark. Forhandlinger med Buskerud og Akershus er ønskelig, men på nåværende tidspunkt ikke mulig.
 3. Forhandlinger om en felles region bestående av Østfold, Akershus, Buskerud og Vestfold avsluttes.
 4. Forhandlingsutvalget skal jevnlig holde fylkesutvalget og fylkestinget orientert om forhandlingene og legge fram et forslag til intensjonsavtale til møtet i fylkestinget i desember 2016.

Representanten Frode G. Hestnes (FrP) fremmet følgende forslag på vegne av FrP:

 1. Vestfold fylkeskommune ønsker primært en sammenslåing med Buskerud og Telemark.
 2. Forhandlingsutvalget får mandat til å fortsette forhandlinger med både Akershus/Buskerud/Østfold og Telemark/(Buskerud) dersom disse ønsker dette.
 3. Fylkeskommunen vil legge opp til en bred involvering av kommuner i den videre prosessen, gjennom dialog og høringer.
 4. Forhandlingsutvalget skal jevnlig holde fylkesutvalget og fylkestinget orientert om forhandlinger, dialog og høringer. 
 5. Vestfold fylkeskommunes endelige anbefaling til Stortinget vedtas i desembermøtet.

Representanten Hans Hilding Hønsvall (KrF) endret fellesforslaget på vegne av V, SP, SV og KrF til å lyde:

 1. Vestfold går prinsipielt inn for en region bestående av Buskerud, Telemark og Vestfold.
 2. Fylkestinget gir forhandlingsutvalget mandat til å fortsette forhandlingene med Telemark. Forhandlinger med Buskerud er ønskelig, men på nåværende tidspunkt ikke mulig, fordi Buskerud har vedtatt et annet retningsvalg.
 3. Forhandlinger om en felles region bestående av Østfold, Akershus, Buskerud og Vestfold avsluttes.
 4. Fylkeskommunen vil legge opp til en bred involvering av kommuner i den videre prosessen, gjennom dialog og høringer.
 5. Forhandlingsutvalget skal jevnlig holde fylkesutvalget og fylkestinget orientert om forhandlingene og legge fram et forslag til intensjonsavtale til møtet i fylkestinget i desember 2016.

Votering

Fylkesrådmannens innstilling pkt 1 og 2 fikk 13 stemmer (13 H) og falt mot 25 stemmer (5 FrP, 2 KrF, 2 V, 12 AP, 2 SP, 1 SV, 1 MDG)

MDGs forslag pkt 1-4 fikk 4 stemmer (2 FrP, 1 KrF, 1 MDG) og falt mot 34 stemmer (3 FrP, 1 KrF, 13 H, 2 V, 12 AP, 2 SP, 1 SV)

Høyres forslag pkt 1-5 fikk 13 stemmer (13 H) og falt mot 25 stemmer (5 FrP, 2 KrF, 2 V, 12 AP, 2 SP, 1 SV, 1 MDG)

Fellesforslaget fra V, SP, SV og KrF – pkt 1-4 satt opp mot FrPs forslag pkt 1-5:

FrPs forslag ble vedtatt med 20 stemmer (5 FrP, 13 H, 2 AP) og falt mot 18 stemmer (10 AP, 2 SP, 1 SV, 1 MDG, 2 KrF, 2 V)

Vedtak

 1. Vestfold fylkeskommune ønsker primært en sammenslåing med Buskerud og Telemark.
 2. Forhandlingsutvalget får mandat til å fortsette forhandlinger med både Akershus/Buskerud/Østfold og Telemark/(Buskerud) dersom disse ønsker dette.
 3. Fylkeskommunen vil legge opp til en bred involvering av kommuner i den videre prosessen, gjennom dialog og høringer.
 4. Forhandlingsutvalget skal jevnlig holde fylkesutvalget og fylkestinget orientert om forhandlinger, dialog og høringer. 
 5. Vestfold fylkeskommunes endelige anbefaling til Stortinget vedtas i desembermøtet.

Mer om regionreformen:

Ikke BTV-region

Drøftet fylkessammenslåing

Vil ha 10 regioner 

Utreder nabosamarbeid

KOMMUNE- OG REGIONREFORMEN

Kommunene skal fatte vedtak om sammenslåing innen 1. juli 2016.

Fylkes­kommunene oppfordres til å fatte vedtak om sammenslåing innen 1. desember 2016.

Departementet vil gi støtte til fylkeskommuner som gjør forpliktende vedtak om å utrede sammenslåing, og vil gi kompensasjon for nødvendige engangskostnader som følge av sammenslåing.

Regjeringen tar sikte på å legge frem forslag til ny kommunestruktur og regionstruktur for Stortinget våren 2017.

Sammen­slåinger som blir vedtatt av Stortinget, vil som hovedregel tre i kraft 1. januar 2020.