Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021 - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

  • 08. mai. 2017
  • 12. jan. 2018
  • Samferdsel

Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021

Satsing på miljøvennlig transport, nærings- og byutvikling

Fylkestinget vedtok 16. mars 2017 handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021 som styrer investeringer tilsvarende 445,2 mill. kr på fylkesvegene i Vestfold.

Kraftig satsing på miljøvennlig transport
Ca. 60 prosent av den totale investeringsrammen ble dedikert til gående og syklende og kollektivtransport. Blant myke trafikanter er hverdagssyklister og skoleveg prioritert. Et nytt satsingsområde er tiltak som går på å øke fremføringshastigheten til buss gjennom bussprioritering i lyskryss, samt etablering av kollektivfelt. Det å gjøre kollektivtransport mer attraktivt vil kunne bidra til at flere velger å reise med buss og lar bilen stå.

Næringsvennlig profil
Det er satt av penger som er viktig for næringslivet som går på å fjerne forfall samt å fjerne flaskehalser på strekninger som er viktige for tømmertransport. Det er videre samarbeid om å etablere rundkjøring på Ås i Tønsberg kommune samt Dokka i Hof kommune, som vil legge til rette for næringer knyttet til næringsmiddel og tre- og fornybar energi.

Et annet satsingsområde er samarbeidsprosjekter som skal bidra til byutvikling. Ved at gjennomfartstrafikk fjernes fra hovedgaten kan sentrum bli mer attraktiv og levende.

Mer veg for pengene
Fylkeskommunen har tatt flere grep for å oppnå mer veg for pengene. Gjennom samarbeid på fylkesveg med kommuner og utbyggere samt tilskudd fra staten vil en kunne oppnå mer veg enn om fylkeskommunen alene hadde finansiert prosjekter og tiltak på fylkesveg.
Videre legger handlingsprogrammet på fylkesveg legger opp til at gang- og sykkelveg skal bygges rimelig, og at fokus skal være på å spare areal, da særlig i forhold til matjord.

Fylkeskommunen vil arbeide videre med de spleiselagsprosjektene med kommunene som ikke er ferdigforhandlet og fremmer sak underveis i prosessen og når de er ferdigstilte.

Les handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021, slik det ble vedtatt av fylkestinget (16. mars 2017).