Planer på programmet - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

  • 02. mar. 2017
  • 12. jan. 2018
  • Politikk,Planlegging

Planer på programmet

Konferanse om planprogram for regionale planer

Vel 70 representanter for ulike høringsinstanser deltok i Vestfold fylkeskommunes hørings-konferanse for de regionale planene for transport, folkehelse og bærekraftig arealpolitikk i Tønsberg torsdag 2. mars.

Politisk styring

– Regional planlegging skjer under folkevalgt styring og kontroll og skal stimulere utviklingen i regionen. Fylkestinget er regional planmyndighet og har ansvaret for og ledelsen av arbeidet med regional planlegging. Planene omfatter en mengde temaer, og fylkestinget er opptatt av at temaene behandles helhetlig og sektorovergripende, sa fylkesordfører Rune Hogsnes da han innledet konferansen, her (på bildet) sammen med fylkespolitikerne Ellen Eriksen og Hans Hilding Hønsvall. Begge deltok på konferansen. Ellen Eriksen er leder for hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse. Hans Hilding Hønsvall er leder for hovedutvalg for samferdsel og areal.

Avklaringer

I salen ellers satt representanter fra kommunene i Vestfold, regionale statlige etater, næringsorganisasjoner og foreninger. Målet med torsdagens konferansen var å få presentert hovedinnholdet i planprogrammene og gi høringsinstansene en mulighet til å få svar på spørsmål og oppklare eventuelle uklarheter knyttet til de tre planene: Regional transportplan (RTP) er en ny plan som skal utarbeides. Det er planprogram for planarbeidet som nå sendes ut på høring. Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) og regional plan for folkehelse (RPFH) er planer som skal revideres. Det er utarbeidet planprogram for begge planer, og også disse skal ut på høring.

God dialog

Fylkesordfører Hogsnes er opptatt av at en gjennom planprosesser som nå kommer, får en god dialog om felles utfordringer og muligheter. – Vi er et fylke med behov for mer næring og flere arbeidsplasser. Vi er også et transportfylke med vei, jernbane, havner og flyplass, men også et fylke med landes fineste kyst- og rekreasjonsområder. Vi har verdifulle kulturminner, og vi er et viktig matfylke, sa Hogsnes. Han håper at Vestfold fylkeskommune mottar mange høringssvar innen fristen 1. mai.

Heidi Bergsli, forsker ved by- og regionforskningsinstituttet NIBR (Høgskolen i Oslo og Akershus), holdt innlegg om sosial bærekraft i den kompakte og klimavennlige byen. Hun tok blant annet for seg byen som offentlig rom, og hvilke kvaliteter steds- og byutviklingen kan fremme for at flest mulig oppnår et godt liv nå og i fremtiden. Se Heidi Bergslis presentasjon her.

Fylkesrådmann Egil Johansen tok for seg planprogrammene og orienterte om prosessen før enkelte planprogrammet ble gjennomgått i parallelle sesjoner. Se Egil Johansens presentasjon.