Klage på karakter - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • https://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/pages/Horten-vgs/174810332567294 https://plus.google.com/share?url=http://www.vfk.no/RSS-feed/
  • 17. jun. 2014
  • 12. jun. 2017

Klage på karakter

Hva kan eleven klage på?

Eleven kan klage på enkeltvedtak, for eksempel:

-          standpunktkarakterer i et fag

-          eksamenskarakter i et fag

-          karakter i orden og adferd

-          at eleven ikke har fått standpunktkarakter i et fag

Hvem kan klage?

Eleven har rett til å klage. Hvis eleven er under 15 år, må foresatte godkjenne at eleven klager. Hvis eleven er under 18 år, kan foresatte klage på vedtak om standpunktkarakter mv. selv om eleven ikke ønsker å klage selv. Foresatte har selvstendig klagerett.

Når er fristen for å klage?

Klagefristen er ti dager fra kunngjøring eller fra det tidspunkt som klager burde ha gjort seg kjent med standpunktkarakter mv. Hvis klager ber om en begrunnelse for karakteren innen fristen, blir fristen avbrutt. Ny frist gjelder fra det tidspunkt klageren har fått begrunnelse.
For elever som går ut av Vg3 skoleåret 2017-2018 er hurtigklagefrist  på skriftlig eksamenskarakterer 23. juni kl. 12. Hurtigklagebehandling gjennomførtes i uke 26 og det utstedes ny dokumentasjon dersom eksamenskarakter endres.

Hvor skal klagen sendes?

Klagen sendes til postmottak ved elevens skole. Klagen må være skriftlig, og den som klager, må skrive under på klagen. Klagen kan også sendes elektronisk fra klagers e-postadresse ved skolen. Det må komme tydelig fram hvilket vedtak det klages på. Klage på standpunktkarakter bør inneholde begrunnelse. Felles skjema for karakterklager finner du  her.

Hvem behandler klagen?

Standpunktklager behandles først av skolen. Nærmere informasjon om klagebehandling av standpunktkarakter finnes her.