Grunnkompetanse - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • https://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/pages/Horten-vgs/174810332567294 https://plus.google.com/share?url=http://www.vfk.no/RSS-feed/
  • 26. sep. 2013
  • 17. okt. 2017
  • Utdanning

Grunnkompetanse

Grunnkompetanse tar for seg grunnleggende ferdigheter innenfor allmennfagene.

Grunnkompetanse

– hverdagsliv innen ett utdanningsprogram

– arbeidslivstrening innen ett utdanningsprogram

– programfag

Hva er grunnkompetanse?

Nedenfor er det en oversikt over grunnkompetansetilbudene som er organisert ved Horten videregående skole.

1. Grunnkompetanse – hverdagsliv
Opplæringstilbudet bygger på mål primært fra et utdanningsprogram. Elevene skal forberedes til en meningsfylt beskjeftigelse etter endt skolegang. De skal trene dagliglivsaktiviteter og øve opp den enkeltes sosiale kompetanse. Faglige ferdigheter og kunnskap skal vedlikeholdes.

2. Grunnkompetanse – arbeidsliv
Opplæringstilbudet bygger på elementer fra kompetansemålene i valgt utdanningsprogram, med fokus på ferdigheter som kreves i arbeidslivet.

De praktiske fagene har en sentral plass i Grunnkompetanse arbeidsliv og hverdagsliv, og elevene får variasjon i bruk av metoder i løpet av skoleuka. Elevbedrift i verksted kan være en metode. Eksempler på verksted er metall- og treverksted, matlaging og makeri m/håndverksoppgaver og salg- og service.

3. Grunnkompetanse – programfag
Opplæringsløpet tar sikte på å gi elevene kompetanse på assistent / hjelpearbeidernivå, med mulighet for på sikt å få full kompetanse. Opplæringen vil i hovedsak være praktisk rettet, og elevenes tilbud vil tilrettelegges innenfor programfag, kroppsøving og prosjekt til fordypning. Grunnleggende ferdigheter i fellesfag ivaretas innen programfagene, det vil si det er ikke egne timer i fellesfag (matematikk, naturfag, engelsk og norsk).

Skole, elev og foresatte vil lage en opplæringsplan med mål som skal dekke det eleven trenger å lære for å nå målene som blir satt for sluttkompetansen i videregående opplæring.

Modeller for organisering av Grunnkompetanse

Det er 3 hovedmodeller for organisering av grunnkompetanse:

Type grunn- kompetanse

Grunnkompetanse
Hverdagsliv

Grunnkompetanse
Arbeidsliv

Grunnkompetanse
Programfag

Rammer

3 år i skole.

3 år i skole eller 2 år i skole og 2 år som lærekandidat i bedrift.

2 år i skole + 2 år som lærekandidat i bedrift.

Innhold

Mål fra programfag.


Prosjekt til fordypning.

Kroppsøving med friluftsliv.

Grunnleggende ferdigheter.

ADL.

Deler av valgt programfag.

Prosjekt til fordypning.

Kroppsøving med friluftsliv.

Grunnleggende ferdigheter.

Programfag.


Prosjekt til fordypning.


Kroppsøving med friluftsliv.


Grunnleggende ferdigheter.

Dokumentasjon

Dokumentasjon på opplæring.

Dokumentasjon på opplæring.

Kompetansebevism/karakterer.

Etter videregående skole

Kvalifisere for voksenlivet/ aktivitetstilbud.

Tilrettelagt/vernet arbeid i offentlig eller privat sektor.

Et yrke uten full yrkeskompetanse. 

 

Opplæring i mindre grupper

Opplæringen vil foregå i grupper fra 1 til 15 elever avhengig av hvilket grunnkompetanse tilbud som følges. Opplæringen bygger på elevens forutsetninger, interesser og behov i trygge og forutsigbare omgivelser.

Organisering/fagmodell

 

Grunnkompetanse
Hverdagsliv 

Grunnkompetanse
Arbeidsliv 

Grunnkompetanse
Programfag

VG1
(1 år) 

Arbeidstrening i verksted og elevbedrift.

Mål fra programfag, PTF og grunnleggende ferdigheter. 

Arbeidstrening i verksted og elevbedrift.

Mål fra valgt programfag og PTF og grunnleggende ferdigheter. 

Arbeidstrening i skole/bedrift 1 dag/uke.

Alle programfag og hele PTF. 

VG2
(2 år) 

Arbeidstrening i verksted og elevbedrift.

Mål fra programfag.

Arbeidstrening i verksted og elevbedrift.

Mål fra valgt programfag.

Arbeidsutprøving i bedrift.

Arbeidstrening i skole/bedrift 2 dager/uke.

Hele programfag og hele PTF. 

VG3
(3 år) 

Arbeidstrening i verksted og elevbedrift.

Mål fra programfag.

Arbeidstrening i verksted og elevbedrift.

Mål fra valgt programfag.

Utplassering i bedrift.

Lærekandidat i bedrift. 

Vg3
(4år) 

 

 

Lærekandidat i bedrift.  

Fellesfag – grunnleggende ferdigheter

 

 

De grunnleggende ferdighetene som skal prioriteres og gis spesiell oppmerksomhet i opplæringen i alle fag er:
· å kunne uttrykke seg muntlig
· å kunne lese
· å kunne uttrykke seg skriftlig
· å kunne regne
· å kunne bruke digitale verktøy