Solceller på taket - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://www.facebook.com/Melsom.vgs

 

  • 09. mai. 2017
  • 15. jan. 2018

Bygningsrenovering og solcelleanlegg

Det nærmeste året venter omfattende renovering på Melsom. Det gjelder i første rekke låven og den «gamle» administrasjonsfløyen.

Låven får en utvendig make over, nytt tak og ny kledning. Det er kun den sydvendte delen av taket som blir renovert, nordsiden ble utbedret i 1981. Tårnene i hver ende av bygget ble renovert for ca. ti år siden.

Den «gamle» administrasjonsfløyen blir fullrenovert, dvs. både ut- og innvendig, og bygget får nytt ventilasjonsanlegg.
Det er vedtatt at det skal monteres solceller på låvetaket og taket på administrasjonsfløyen.

Det er bevilget ca. fem mill. kroner til låverenoveringen, ca. seks mill. kroner til administrasjonsfløyen, og solcellene er budsjettert til rundt to mill. kroner.

- Dersom fremdriften går som vi håper vil anbudspapirene være klare før sommeren, og da ligger det an til at byggearbeidene vil kunne starte i høst. Administrasjonsfløyen kan da stå ferdig rundt årsskiftet, mens arbeidet med låven nok vil ta noe mer tid.

Det forteller driftssjef Ole Vetrhus. Som kan opplyse at det kun er tre driftsbygninger i Norge som er av samme typen, alle tegnet av den samme arkitekten. De to øvrige ligger i Hedmark og Nordland.
Med sin lengde på 100 meter og 4500 m3 areal (kjeller, fjøs og låvegulv) er Melsombygget størst, og fra antikvarisk hold er bygningen definert som bevaringsverdig.

- Det er viktig å ta vare på bygningen, hva den skal brukes til og hvilke aktiviteter den skal romme, får vi komme tilbake til, sier driftssjef Vetrhus.
Tegning av administrasjonsfløyen.

Slik ser tegner for seg at den "gamle" administrasjonsfløyen vil se ut etter renoveringen.

Tegning av administrasjonsfløyen, fra innsiden.

Miljøaspekt

Å utstyre låvetaket med solceller inngår som en del av miljøsatsningen i Vestfold fylkeskommune. Fylkeskommunen har høye miljøambisjoner, og det er gjennomført en kartlegging av mulighetene for solenergi på fylkeskommunens eiendommer. Et enstemmig fylkesting vedtok 4. mai å teste ut på Melsom vgs. og på fylkeshuset. Det står å lese i en pressemelding fra fylkeskommunen.

Og videre i pressemeldingen: – Vestfold har et uttalt mål om å bli et av de grønneste fylkene i landet. Skal vi klare det, må vi utnytte mulighetene som ligger i solenergi. Sol er fremtiden, og teknologien er nå moden til å ta den i bruk, sier Lene Westgaard-Halle, leder i Vestfold fylkes hovedutvalg for klima, energi og næring.  

Det skjer mye på solenergifeltet om dagen, med stadig nye aktører, forbedring av teknologi og fallende kostnader. Solenergiløsninger kan bygges inn som del av rehabilitering eller som planlagt utvidelse eller nybygg.

Det er beregnet at solcelleanleggene på Melsom vil kunne produsere 201 600 kilowattimer pr. år.

Verneverdig/bevaringsverdig

Et verneverdig eller bevaringsverdig kulturminne er et kulturminne som har gjennomgått en kulturhistorisk vurdering og er identifisert som verneverdig. 
De mest verneverdige kulturminnene er av nasjonal verdi. Det er først og fremst disse som fredes etter kulturminneloven. Kulturminner kan også ha regional eller lokal verdi. Normalt vil det være kommunene som sikrer vern av slike kulturminner ved hjelp av plan- og bygningsloven.

En annen måte å markere at et kulturminne er verneverdig på, er listeføring. Det innebærer at kulturminnet er oppført på en liste over objekter som skal forvaltes på en nærmere definert måte.

De fleste verneverdige kulturminner er ikke formelt vernet etter kulturminneloven eller plan- og bygningsloven. Mange blir likevel tatt godt vare på fordi de oppfattes som verdifulle av eiere og brukere.

Kilde: Riksantikvarens hjemmeside