IKT-reglement - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://www.facebook.com/Melsom.vgs
  • 21. okt. 2013
  • 26. feb. 2014

IKT-reglement

IKT-reglement for ansatte og elever ved de videregående skolene i Vestfold

§ 1 Formål

Reglementet inneholder dataetiske retningslinjer, som skal fremme god samhandling, god orden og gode arbeidsvaner og slik legge til rette for et godt lærings- og arbeidsmiljø for elever og ansatte ved de videregående skolene i Vestfold fylkeskommune.

Reglementet gir blant annet bestemmelser om IKT-ressurser:
◾ rettigheter og plikter
◾ nettetikk
◾ brudd på bestemmelsene, og fremgangsmåten ved behandling av slike saker.

§ 2 Virkeområde

Reglementet gjelder skolens elever og ansatte. Reglementet omfatter også utleie av skolens lokaler og all annen opplæring som foregår i skolens lokaler. Elever som skal arbeide med skolefag har fortrinnsrett til skolens utstyr.

Reglementet gjelder for bruk av skolenes IKT-ressurser, herunder PC-er, skrivere, kopi-, lyd- og fotoutstyr, mobiltelefoner, domeneområde, serverplass, programvare og læringsplattform. Reglementet får også anvendelse ved bruk av private PC-er når de brukes i tilknytning til skolenes IKT-ressurser.

Skolens utstyr skal bare være tilgjengelig for elever og ansatte ved skolen. Videre skal skolens utstyr brukes til opplæringsformål.

§ 3 Rettigheter og plikter

◾ Alle elever og ansatte får tilgang til IKT-ressurser. Brukeren er personlig ansvarlig for sitt bruk. Bruker plikter å beskytte brukeridentiteten slik at ikke andre får tilgang til brukernavn og passord. Det er ikke tillatt å bruke andres brukeridentitet.
◾ Brukeren kan bli gjort erstatningsansvarlig for eventuelt oppstått skade voldt ved uaktsomhet i den tiden de disponerer IKT-ressurser.
◾ Kun IKT-ansvarlig har anledning til å installere programvare på skolens maskiner.
◾ IKT-ansvarlig skal ha administrasjonsrett til maskinene for å kunne installere/avinstallere programvare.
◾ Bruk av nettverket overvåkes. Loggingen skjer for å ivareta sikkerheten på systemet. Brukes IKT-ressurser i strid med dette reglementet, vil tiltak for å hindre missbruk bli iverksatt, eventuelt vil bruker bli utestengt fr nettverket. Bruker vil kunne få tilgang igjen etter godkjenning av IKT-ansvarlig.
◾ Bilder av en eller flere personer kan bare legges ut dersom det er innhentet skriftlig samtykke fra den/de det gjelder eller i de tilfeller som er nevnt i åndsverkloven § 45c. Bruker er personlig ansvarlig for de krav av rettslig og økonomisk art som rettighetshavere måtte fremme ved bruk eller distribusjon av materiale uten tillatelse.
◾ Bruk av ikke tillatte hjelpemidler, herunder andres datafiler, og kommunikasjon under prøver og eksamener anses som fusk eller forsøk på fusk. Det samme gjelder innlevering av arbeid som ikke er elevens eget produkt, jf. ordensreglementet for de fylkeskommunale videregående skolene i Vestfold § 7.

§ 4 Nettetikk

1. Vær ærlig og høflig.
2. Vis respekt for andre.
3. Vis respekt for andre brukere, spesielt når det gjelder livssyn, nasjonalitet og rase.
4. Vis respekt for lovverk i eget land og land du kontakter. Ikke forsøk å bryte deg inn på noe datasystem, skolens web-områder eller servere. Du kan bli holdt ansvarlig for konsekvensskader, noe som også gjelder ved spredning av datavirus.
5. Vis respekt for andres åndsverk, enten det dreier seg om bilder, lyd, tekst eller dataprogrammer.
6. Det er ikke tillatt å bruke datamaskiner på skolen til å laste ned, lese eller spre pornografisk, rasistisk, voldelig eller blasfemisk materiale i strid med norsk lov. Det er ikke tillatt å sette frem fornærmende uttalelser eller ærekrenkelser.Meld fra dersom du kommer over klart ulovlige ting, enten det dreier seg om ulovlig materiale eller brudd på regelverk (for ansatte: jf. vfk’s rutine for varsling).

§ 5 Brudd på bestemmelsene

Uakseptabel atferd på skolens nettverk, web-områder og liknende, vil bli vurdert på samme måte som uakseptabel atferd ellers på skolen. ”Innbrudd” på skolens nettverk, web-områder og servere blir vurdert på samme måte som innbrudd i skolens fysiske bygninger.

Dersom bestemmelsene gitt i dette reglementet brytes, iverksetter Vestfold fylkeskommune tiltak i henhold til skolens ordensreglement. Bruker kan utestenges fra skolens utstyr og tilgang til eget brukerområde. Ved alvorlige tilfeller kan erstatning og politianmeldelse bli aktuelt.

§ 6 Ansvarsfraskrivelse

Vestfold fylkeskommune er ikke ansvarlig for tap av data, tjenestebortfall eller andre tap som skyldes svikt i interne eller eksterne IKT-tjenester. Fylkeskommunen/skolen har ikke under noen omstendigheter ansvar for privat IKT-utstyr.

§ 7 Særskilte regler

For spesielle forhold som ikke er dekket av dette IKT-reglementet, har den enkelte skole/virksomhet anledning til å vedta tilleggsregler.