Agronom - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://www.facebook.com/Melsom.vgs
  • 21. okt. 2013
  • 15. des. 2017

Agronom

Elever som fullfører Vg3 blir agronom.

Aktuelle arbeidsteder:

På gårdsbruk som ansatt eller selvstendig næringsdrivende og for eksempel i Felles­kjøpet eller andre bedrifter som er tilknyt­tet landbruksnæringen.

Sentrale arbeidsoppgaver:

Omfatter bærekraftig forvaltning av ver­dier, produksjonsapparat og naturressurser på en gård ut fra hensynet til økonomi, bio­logi, økologi, regelverk og etiske prinsipper. I dette inngår planlegging og bruken av planer.

Videre dreier det seg om innovativ tenk­ning (nyskapning) knyttet til eksisterende og ny næringsvirksomhet. Forretningspla­ner med utgangspunkt i lokale ressurser og rammevilkår, og regelverk knyttet til går­den som bedrift er en del av fagområdet. Videre dreier det seg om sikringsarbeid, om regelverket innenfor helse, miljø og sikker­het og om regelverket i arbeidslivet.

Beskrivelse av programfagene

Plante- og husdyrproduksjon

Programfaget omfatter ulike typer plante- og dyreproduksjon med tilhørende teknologi og anlegg, jordkultur og miljø. Programfaget utdyper sammenhenger mellom innsatsfaktorer, økologi, menneskelig aktivitet, ressursgrunnlag, produktkvalitet, økonomisk utbytte og livsprosesser hos dyr og planter. Sikkerhet, kvalitet og krav til utførelse på riktig tidspunkt er en del av programfaget. Videre dreier det seg om sikringsarbeid, regelverk innenfor helse, miljø og sikkerhet og dokumentasjon. Økonomiske forhold knyttet til valg av teknologi i landbruksproduksjon inngår i programfaget.

Utmark og kulturlandskap

Programfaget omfatter produksjon, skjøtsel og næringsaktivitet med utgangspunkt i skogbruksplan, utmarksplan og andre plandokumenter. Videre omfatter det risikovurdering og sikkerhet i yrkesutøvelsen. Sammenhenger i økosystemene og prinsipper for forvaltning og bruk av naturressurser inngår også i programfaget. Videre omfatter det saksgang, ansvarsfordeling og sentrale virkemidler i naturforvaltningsarbeidet. I dette inngår konflikter om arealbruk og hvordan slike konflikter identifiseres og håndteres. Gårdsanleggets plass i kulturlandskapet, kulturminner og biologisk mangfold er en del av programfaget.

Gårdsdrift

Programfaget omfatter bærekraftig forvaltning av verdier, produksjonsapparat og naturressurser på en gård ut fra hensyn til økonomi, biologi, økologi, regelverk og etiske prinsipper. I dette inngår planlegging og drift av næringsvirksomhet ut fra hensynet til flerbruksinteresser og til natur- og kulturgrunnlag. Videre dreier det seg om innovativ tenkning knyttet til eksisterende og ny næringsvirksomhet. Forretningsplaner med utgangspunkt i lokale ressurser og rammevilkår, og regelverk knyttet til gården som bedrift er en del av programfaget.

Fag og timefordeling

Timetallene er oppgitt i enheter på 60 minutter.
Plante- og husdyrproduksjon 337 årstimer.
Utmark og kulturlandskap 140 årstimer.
Gårdsdrift 168 årstimer.

I tillegg må elevene velge to valgfrie programfag på totalt 280 årstimer.