Forsøksordning med redusert antall karakterer i norsk - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • 12. jan. 2017
  • 12. jan. 2017

Forsøksordning med redusert antall karakterer i norsk

Til foresatte for elever i Vg1 og Vg2 på studiespesialiserende utdanningsprogram ved Nøtterøy videregående skole

Forsøksordning med redusert antall karakterer i norsk på Vg1- og Vg2-nivå

Norskseksjonen ved Nøtterøy videregående skole har siden høsten 2013 deltatt i en forsøksordning med redusert antall karakterer i faget norsk. Forsøksordningen er landsdekkende, og den er organisert av Kunnskapsdepartementet.

Norskfaget har tre karakterer, en muntlig karakter og to skriftlige. Forsøksordningen har siden den begynte høsten 2013, innebåret at elevene de to første årene har fått to karakterer i stedet, en muntlig og en skriftlig. Den skriftlige karakteren har vært en samlet vurdering av kompetansen i hovedmål og sidemål, det vil si bokmål og nynorsk. Siste skoleår, i Vg3 har alle elevene igjen fått tre karakterer i norsk.

Siden det sommeren 2016 ble vedtatt å forlenge forsøket for perioden 2016-2019, valgte vår skole å endre forsøket til én samlet karakter i faget for de Vg1-elevene som startet høsten 2016. Dette gjelder også for dem neste år på Vg2-trinnet. Elevene som i dag går på Vg2-trinnet, fortsetter med sine to karakterer. Forsøksordningen har åpnet for de to alternativene, og vi ønsker å prøve ut begge variantene.

Norskseksjonen ved Nøtterøy videregående skole mener at redusert antall karakterer i faget vil gi en rekke pedagogiske fordeler. En av de viktigste grunnene til at vi ønsker å prøve ut redusert antall karakterer, er at norskfaget i Vg1 og Vg2 har få timer og mye kunnskap og mange ferdigheter som elevene skal tilegne seg. Kravet til dokumentasjon er stort, og mye tid går til å få nok dokumentasjon på elevenes måloppnåelse gjennom karakterer. Færre karakterer vil gi muligheter til å organisere opplæringen slik at vi kan undervise periodevis i de skriftlige målformene. Slik blir det mer tid til fordypning og skrivetrening i både hovedmål og sidemål samtidig som prøvepresset for elevene blir mindre. Norsk er ikke avgangsfag før i Vg3, så all vurdering før standpunktkarakteren skal settes, vil være underveisvurdering. Med færre karakterer blir det lettere å holde fokus på tilbakemeldingene, som er den formen for vurdering elevene virkelig lærer av.

Til slutt er det viktig å understreke at elevene vil få en likeverdig opplæring i forhold til elever som ikke deltar i forsøket. De vil ikke lære noe mindre i deler av faget enn de ellers ville ha gjort. Forskjellen blir at vi med forsøket får mulighet til å organisere undervisningen annerledes, noe vi mener vil gi en bedre læringseffekt.

Det må også presiseres at dersom elever og foresatte ønsker å reservere seg fra å delta i forsøksordningen har de rett til det. Deltagelse er frivillig. Vi ber i så tilfelle om at dette varsles skolen ved Anne-Rigmor Stock Evje, med e-postadresse anne-rigmore@vfk.no.

Nærmere informasjon om forsøket finnes under følgende lenke til Utdanningsdirektoratet:
http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/forsok-og-pagaende-arbeid/Forsoksordning-med-en-eller-to-karakterer-i-norsk/

 

Anita Eikeland Larsen                                        Anne-Rigmor Stock Evje

Rektor                                                                 Studierektor