Engelsk - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • 19. sep. 2013
  • 09. okt. 2013

Engelsk

 

Norge er et lite språkområde og arbeidsspråket ved høyere utdanning i Norge eller andre land og i arbeidslivet er ofte engelsk. Vokabularet og strukturer i språket man lærer etter 1. året på videregående er ikke omfattende nok til å klare seg bra på disse arenaene. Undersøkelser og tilbakemeldinger fra næringslivet tyder på at norske elever trenger mer engelsk enn de får etter det 11. året på skolen. Ved Nøtterøy vgs. tilbyr vi Internasjonal engelsk på Vg2 og Samfunnsfaglig engelsk eller Engelsk-språklig litteratur og kultur på Vg3. Læreplanene har tre hovedområder: Språk og språklæring, kommunikasjon og kultur og samfunn.

INTERNASJONAL ENGELSK, VG2

Med vekt på tiden etter 1950 og fram til i dag analyserer og drøfter vi et utvalg litteratur og sakprosa. Mange av disse tekstene er autentiske og vi henter dem fra internett, aviser etc. I tillegg til mange mindre tekster skal elevene lese og analysere minst ett lengre verk og en film skal de jobbe med i dybden. Elevene skal også presentere et emne de fordyper seg i innen læreplanen ved hjelp av digitale hjelpemidler.

Når vi kommuniserer rundt tekstene både skriftlig og muntlig kommer kildekritikk som en naturlig del av dette. Det er spennende å se hvordan kulturforskjeller og ulike verdisystem kan påvirke kommunikasjon. På den måten utvides ordforrådet, både det generelle og det fagspesifikke.

Språklæringen legger vekt på hvordan tekstene er bygget opp. Vi er innom forskjellige sjangrer og varianter av engelsk, også andre enn de som brukes i det angloamerikanske kjerneområde.

Elevene får én muntlig og én skriftlig standpunktkarakter og kan trekkes ut til skriftlig og/eller muntlig eksamen.

SAMFUNNSFAGLIG ENGELSK, VG3

Målet for samfunnsfaglig engelsk er å utvikle ferdighet i og kunnskap om engelsk språk og den engelskspråklige verden, særlig Storbritannia og USA, på et høyere nivå enn Vg2 Internasjonal engelsk.

Hovedområdet språk og språklæring skal utvikle kunnskap om det engelske språket og valg av strategier i arbeidet med egen språklæring. Det skal gi opplæring i grunnleggende trekk ved engelsk språkbruk og bruk av språklige virkemidler i ulike typer tekster samt utvikle evne til å se sammenhengen mellom språk, kultur og samfunn i ulike typer tekster

Hovedområdet kommunikasjon skal utvikle muntlige og skriftlige språkferdigheter og bygge opp et rikt, presist og nyansert ordforråd for å kunne kommunisere om samfunnsfaglige tekster. Området omfatter forskjellige typer sjangere, også sammensatte tekster.

Hovedområdet kultur og samfunn dreier seg om emner i tilknytning til den engelskspråklige verden, med hovedvekt på Storbritannia og USA, illustrert ved tekster i saksprosa, litteratur og andre kulturytringer. Dette området omfatter også utviklingslinjer i britiske og amerikanske samfunn samt regionale og internasjonale konflikter i den engelskspråklige verden.

Vurdering: Elevene får en muntlig og en skriftlig standpunktkarakter. De kan trekkes ut til skriftlig og/eller muntlig eksamen.

 

ENGELSKSPRÅKLIG LITTERATUR OG KULTUR, VG3

Målet for engelskspråklig litteratur og kultur er å utvikle ferdigheter i og kunnskap om engelsk språk og litteratur og kultur i den engelskspråklige verden på et høyere nivå enn i VG2 Internasjonal engelsk

Hovedområdet språk og språklæring går ut på utvikle kunnskap om det engelske språket og evne til å velge forskjellige strategier i arbeidet med egen språklæring. Det betyr å utvikle kunnskap om grunnleggende trekk ved engelsk språkbruk og se sammenhengen mellom språk, kultur og samfunn samt bruk av språklige virkemidler i litterære tekster.

Hovedområdet kommunikasjon går ut på å videreutvikle skriftlige og muntlige språkferdigheter og bygge opp et rikt og nyansert ordforråd for å kunne kommunisere om emner i tilknytning til litteratur, kultur og samfunn.

Hovedområdet kultur, samfunn og litteratur handler om sentrale emner i litteratur, og kultur i den engelskspråklige verden og omfatter litterære tekster samt kunstneriske uttrykksmidler som bildende kunst, teater, musikk og arkitektur fra forskjellige tidsepoker og deler av verden. Sentralt her er sammenhengen tekst, kultur og samfunn. Dette området omfatter også utviklingen av engelsk som verdensspråk, angloamerikansk kultur, og aktuelle spørsmål i det internasjonale kultur- og nyhetsbildet

Vurdering: Elevene får en muntlig og en skriftlig standpunktkarakter. De kan trekkes ut til skriftlig og/eller muntlig eksamen.