Stortingsmeldinger - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • 04. sep. 2014
  • 07. des. 2015

Stortingsmeldinger

Meld. St. 35 (2012–2013) Framtid med fotfeste
Ot. prp nr. 32 (2007-2008) Om lov om planlegging og byggesaksbehandling
St. meld. nr. 23 (2003-2004). Om boligpolitikken
St.meld. nr. 12 (2001–02): Rent og rikt hav
St.meld. nr. 12 (2006-2007) Regionale fortrinn – regional fremtid
St.meld. nr. 16 (2002-03): Resept for et sunnere Norge (Folkehelsemeldingen)
St.meld. nr. 16 (2009-2010) Nasjonal transportplan (2010-2019)
St.meld. nr. 17 (1998–99): Skogmeldingen
St.meld. nr. 17 (2001–02): Samfunnssikkerhet – veien til et mindre sårbart samfunn
St.meld. nr. 19 (1999-2000) Om norsk landbruk og matproduksjon
St.meld. nr. 19 (2001–02): Nye oppgaver for lokaldemokratiet – regionalt og lokalt nivå
St.meld. nr. 21 (2004-2005) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand
St.meld. nr. 23 (2001–02): Bedre miljø i byer og tettsteder
St.meld. nr. 24 (2003-04): Nasjonal transportplan 2006-2015
St.meld. nr. 25 (2008-2009) Lokal vekstkraft og fremtidstro – Om distrikts- og regionalpolitikken
St.meld. nr. 26 (2001-2002): Bedre kollektivtransport
St.meld. nr. 26 (2006-07): Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand
St.meld. nr. 29 (1996-97): Regional planlegging og arealpolitikk
St.meld. nr. 29 (1997-98): Norges oppfølging av Kyotoprotokollen
St.meld. nr. 30 (2002–03): Norge digitalt – et felles dokument for verdiskapning
St.meld. nr. 34 (2006-07): Norsk klimapolitikk
St.meld. nr. 39 (2000-2001) Friluftsliv
St.meld. nr. 39 (2001-2002) Oppvekst- og levekår for barn og unge i Norge
St.meld. nr. 40 (2002–03): Nedbygging av funksjonshemmedes barrierer
St.meld. nr. 42 (2000-2001) Biologisk mangfold
St.meld. nr. 43 (1998-99): Vern og bruk av kystsona
St.meld. nr. 58 (1996-97): Miljøpolitikk for en bærekraftig utvikling