Veiledere og rundskriv - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • 04. sep. 2014
  • 07. des. 2015

Veiledere og rundskriv

Allemannsretten
Arkitektur.nå
Brev av 08.03.02 fra miljøvernministeren: Skjerping av planpraksis og dispensasjonspraksis i strandområdene
Brev fra KLIF til Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Brev fra KLIF til Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Byggeskikkveileder (regj)
Byggeskikkveiledere
DN Håndbok 23-2003 Grønn by
DN håndbok 24- 2003 Marka
DN-Håndbok 23-2003: Grønn by
Forslag til nasjonal transportplan 2014 - 2023
Gode steder
Helse i plan
Høyhastighetsutredningen
Håndbok 017 Veg- og gateutforming
Håndbok 232: tilrettelegging for kollektivtransport på veg
Håndtering av havnivåstigning i kommunal planlegging. DSB 2011.
Jernbaneverkets handlingsprogram 2009-2019
Jernbaneverkets stamnettutredning 2006
Klimaskifte for jordvernet rapport fra LMD
Kommunenes behandling av dispensasjonssøknader i strandsonen. FMVE 2012.
Kommunens ansvar for å ta vare på jordressursene
Kommunens ansvar for å ta vare på jordressursene
Konseptvalgutredning for IC strekningen Oslo Skien
Kulturminne og kulturmiljø i konsekvensutredning
Kulturminner og kulturmiljø i plan- og bygningsloven
Kystverkets stamnettutredning
Landbruksfaglig vurdering i plansaker (FMVE - 2010)
Landskapsanalyse – fremgangsmåte for vurdering av landskapskarakter og landskapsverdi, versjon feb. 2010 ( DN/RA)
Mitt hus er din utsikt
Nasjonal sykkelstrategi
Naturvennlig tilrettelegging for friluftsliv
Nettside håndbøker Statens vegvesen
NOU 2006:6 Når sikkerheten er viktigst
NOU 2010:10 Tilpassing til eit klima i endring
NOU 22/2002 Fra bruker til borger
NVE Retningslinjer nr 2/2011 Flaum og skredfare i arealplanar
Områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire (NVE 2011)
Pbl som verktøy for kulturminneforvaltning
Publikasjonene om friluftsliv er samlet slik
Redgjørelse naturmangfoldloven og plan og bygningsloven
Regelverk ved etablering og vedlikehold av sandstrender
Regelverk ved etablering og vedlikehold av sandstrender
Retningslinjer for byggegrenser og avkjørseler langs fylkesveg
Rundskriv M35/95 Jordlovens formål (LMD)
Rundskriv M4/03 Omdisponering og deling (LMD)
Rundskriv M43/95 Om jordloven (LMD)
Rundskriv om folkehelseloven
Rundskriv: Dekning av utgifter til arkeologiske arbeider ved mindre, private tiltak (T-02/2007)
Rundskriv: Forvaltning av kirke, kirkegård og kirkens omgivelser som kulturminne og kulturmiljø
Rundskriv: Innsigelse i plansaker (T-5/95)
Rundskriv: Om barn og planlegging (T-2/08)
Rundskriv: Om lov om friluftslivet
Rundskriv: Om lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske
Rundskriv: Ressursutnytting i kystsonen (T 4/96)
Rundskriv: Undersøkelsesplikt og nydyrkingstiltak (T-2/99)
St.meld. nr. 39 (2001-2002) Oppvekst- og levekår for barn og unge i Norge
Statens byggeskikkspris
Statens Strålevern - radon
Statens strålevern, stråleverninfo 2011
Stedsutvikling - regjeringen.no
Strålevernets anbefalinger om radon
T 1323 Levende lokalsamfunn
T 1365 Planlegging av by- og tettstedsstruktur
T 1462 Byomforming - Temarapport 
T-1355 Virkemidler for bedre arealutnyttelse i byer og tettsteder 
T-1449 Miljøvennlige og attraktive tettsteder
T-1463 Utvikling og drift av sentrum 
T-1492 Kommuneplanprosessen
T-1512. Lys på stedet. 
Temaveileder landbruk og planlegging (SL 2012)
Temaveileder: Barn og unge og planlegging (T-1513)
Temaveileder: Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven
Tiltakskatalog.no - oppslagsverk om transport, miljø og klima
Vannforsyningens ABC
Veileder for systematisk samfunnssikkerhet og beredskap i kommunene, DSB 2001
Veileder til drikkevannsforskriften
Veileder til forskrift om konsekvensutredninger
Veileder til forskrift om konskevensutredninger
Veileder til forskrift om prioriterte arter
Veileder til Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging
Veileder til minerallovern. Handels- og næringsdepartementet 2011.
Veileder: "Samfunnsikkerhet i arealplanleggingen" (DSB, 2008)
Veileder: Arealplanlegging i tilknytting til vassdrag og energianlegg (NVE 3/1999) 
Veileder: Behandling etter vannressursloven (1/2002)
Veileder: Energi i kommunene
Veileder: Estetikk i plan- og byggesaker
Veileder: Fortetting med kvalitet (T-1136)
Veileder: Helse i plan
Veileder: Kommunal energi- og klimaplanlegging (1-2007)
Veileder: Landbruk Pluss (T-1443)
Veileder: Planlegging av fritidsbebyggelse (T-1450)
Veileder: Stedsanalyse - innhold og gjennomføring (1993 MD)
Veiledning av risikovurdering av forurenset grunn (Eksempelsamling)
Veiledning om risikovurdering av forurenset grunn
Veiledning om risikovurdering av forurenset grunn
Veiledning om tiltak mot luftforurensning (TA-2842)
Verdifulle kulturlandskap i Vestfold 1993
Vern om jorda og kulturlandskapet – kommunenes ansvar innenfor nasjonale mål