Nasjonale/regionale hensyn - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • 31. mai. 2014
 • 02. des. 2015

Nasjonale/regionale hensyn

Hver tematekst angir

 • viktige nasjonale mål
 • hvem som er ansvarlig myndighet på regionalt nivå
 • kortfattet ekstrakt av de viktigste nasjonale og regionale hensynene i arealforvaltningen
 • henvisninger (linker) til viktige referansedokumenter, veiledere og kartbaser


Det vil være en del overlapping i temainnhold på sidene. Det presiseres at Planportal Vestfold ikke er et selvstendig styringsdokument.  Hensikten er å gi en lett tilgjengelig oversikt over de viktigste nasjonale og regionale hensyn av særlig betydning for Vestfold med lenker til grunnlagsdokumentene.  Dette er ment som et hjelpemiddel i kommunenes arealforvaltning. Opplistingen er ikke uttømmende.

Formålsparagrafen sier noe om de overordnede hensyn som skal ivaretas, og hva virksomheten etter loven går ut på. Bestemmelsen kan ha betydning både for tolkningen av de enkelte bestemmelser i loven og for det skjønn forvaltningen utøver i medhold av loven.

 

§ 1–1 Lovens formål

Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner.

Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser.

Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og planvedtak. Det enkelte tiltak skal utføres forsvarlig.

Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives.

Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming av omgivelsene.
 
Lovens § 3-1 gir veiledning om viktige formål med plansystemet. Den angir de viktigste hensynene som skal ivaretas med planlegging, og gjør det tydeligere hva loven skal være et virkemiddel for å oppnå, og hva som er de viktigste samfunnsoppgaver loven skal bidra til å løse. Opplistingen av hensyn kommer i tillegg til de hensyn som er nevnt i formålsparagrafen § 1-1

§ 3-1 Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven

Innenfor rammen av § 1-1 skal planer etter denne lov:

 1. sette mål for den fysiske, miljømessige, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i kommuner og regioner, avklare samfunnsmessige behov og oppgaver, og angi hvordan oppgavene kan løses
 2. sikre jordressursene, kvaliteter i landskapet og vern av verdifulle landskap og kulturmiljøer
 3. sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv
 4. legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling
 5. legge til rette for god forming av bygde omgivelser, gode bomiljøer og gode oppvekst- og levekår i alle deler av landet
 6. fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller, samt bidra til å forebygge kriminalitet
 7. ta klimahensyn gjennom løsninger for energiforsyning og transport
 8. fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier mv.

Planleggingen skal fremme helhet ved at sektorer, oppgaver og interesser i et område ses i sammenheng gjennom samordning og samarbeid om oppgaveløsning mellom sektormyndigheter og mellom statlige, regionale og kommunale organer, private organisasjoner og institusjoner, og allmennheten.

Planleggingen skal bygge på økonomiske og andre ressursmessige forutsetninger for gjennomføring og ikke være mer omfattende enn nødvendig.

Planer skal bidra til å gjennomføre internasjonale konvensjoner og avtaler innenfor lovens virkeområde.

Vedtatte planer skal være et felles grunnlag for kommunal, regional, statlig og privat virksomhet i planområdet.
 
Nasjonale forventninger til planleggingen skal uttrykkes i et dokument som vil være et viktig grunnlag for den regionale og lokale planleggingen. De vil være viktige for arbeidet med planstrategiene regionalt og kommunalt og bør derfor være utarbeidet i løpet av den høsten det holdes lokalvalg.


§ 6–1 Nasjonale forventninger til planleggingen

I ny plan- og bygningslov heter det i § 6–1:

”For å fremme en bærekraftig utvikling skal Kongen hvert fjerde år utarbeide et dokument med nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Dette skal følges opp i planleggingen etter denne lov og legges til grunn for statens deltaking”.

Last ned nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging