Annen utbygging - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
Grustak Bekkestranda, Sande. Foto: Birgit Brosø
  • Foto: Birgit Brosø
  • 23. apr. 2014
  • 07. mar. 2015

Annen utbygging

Hovedtema ”annen utbygging” i Planportalen omfatter ulike utbyggingstiltak som normalt skjer utenfor avsatte byggeområder i kommuneplanene.

Tradisjonelt har dette vært utbygging og inngrep uten god planforankring, ofte basert på dispensasjoner. Det kan også dreie seg om videreutvikling av tiltak som har vært drevet i mange tiår, etablert før dagens krav til planforankring ble gjort gjeldende. I dag er hovedregelen at slik etablering skjer i medhold av plan.

Anlegg og utbyggingstiltak under denne kategorien har ofte stor miljøkonsekvens. Eksempler på dette kan være steinbrudd og pukkverk som ofte har et stort omfang og som representerer irreversible og sterkt eksponerte inngrep. Men kategorien omfatter også de mange små spredte utbyggingstiltak, for eksempel spredt boligbygging i LNF-områdene. Tiltakene kan hver for seg være beskjedne, men sumvirkningen av slik spredt utbygging kan over tid være oppsplitting av helhetlige landbruksmiljøer og fragmentering av landskap og natur.