Motorsport - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
Motorcross på Tjøme. Foto: Birgit Brosø
  • Foto: Birgit Brosø
  • 25. apr. 2014
  • 06. mar. 2015

Motorsport

Motorsportbaner bør lokaliseres slik at støyulemper unngås. Som hovedregel skal lokalisering av nye baner avklares i kommuneplanens arealdel. Avbøtende støytiltak bør forankres i reguleringsplan.

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-142/2012, skal legges til grunn ved planlegging og behandling av motorsportbaner. Retningslinjen gjelder både ved planlegging av nye motorsportbaner og for arealbruk i støysoner rundt eksisterende baner. Den angir anbefalte støygrenser. Disse gjelder også ved etablering av ny bebyggelse i støyutsatte områder rundt motorsportbaner. Tiltakshaver er ansvarlig for at støyforholdene blir tilfredsstillende utredet.

Reguleringsplanen bør vise støysoner og omfatte eventuelle krav til støyskjermingstiltak og andre avbøtende tiltak. Også avbøtende støvtiltak bør vurderes. Anbefalte støygrenser, jamfør T-1442, bør ligge til grunn for kravsetting. Det bør settes bruksbegrensninger i reguleringsbestemmelsene. Aktuelle bruksbegrensninger kan være:

  • Begrensning i antall kjøretøy som kan kjøre samtidig
  • Begrensning i tillatte kjøredager og kjøretider
  • Treningskjøring bør ikke tillates i helgene
  • Bestemmelser om stevner / konkurranser

Dersom det ved utarbeidelse av reguleringsplan er dokumentert at de anbefalte støygrensene overholdes, vil det normalt ikke kreves tillatelse etter forurensningsloven.

 

Lovgrunnlag og styringsdokumenter

Plan- og bygningsloven

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging. T-1442/2012 (PDF)


Ansvar regionalt nivå

Fylkesmannen