Skytebaner - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • 25. apr. 2014
  • 09. mar. 2015

Skytebaner

Skytebaner bør lokaliseres slik at støyulemper unngås. Sikkerhetshensyn må også ivaretas. Som hovedregel skal lokalisering av nye baner avklares i kommuneplanens arealdel. Støygrenser og avbøtende tiltak bør forankres i reguleringsplan.

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-142/2012, skal legges til grunn ved planlegging av skytebaner. Retningslinjen gjelder både ved planlegging av nye skytebaner og for arealbruk i støysoner rundt eksisterende baner. Lov om statsbidrag til sivile skytebaner krever at lokalisering utredes av et kommunalt skytebaneutvalg. Utvalgets utredning vil normalt danne grunnlaget for reguleringsplanforslag og baserer seg blant annet på støysonekartlegging.

 

Lovgrunnlag og styringsdokumenter

Plan- og bygningsloven

Forurensningsloven

Folkehelseloven

Lov om statsbidrag til skytebaner

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging. T-1442/2012.(PDF)


Ansvar regionalt nivå

Fylkesmannen

Fylkeskommunen

Nasjonale mål

Reguleringsplanen bør vise støysoner og omfatte krav til støyskjermingstiltak og andre avbøtende tiltak, herunder krav om oppsamling av skudd/kuler for å unngå forurensning av grunnen. Anbefalte støygrenser, jamfør T-1442, bør ligge til grunn for kravsetting. Det bør settes bruksbegrensninger i reguleringsbestemmelsene. Aktuelle bruksbegrensninger kan være:

  • Begrensning i tillatte våpentyper
  • Begrensning i antall skudd per år
  • Begrensning i tillatte dager per uke og åpningstid (f.eks. mandag til onsdag kl 12:00 – 20:00)
  • Bestemmelser om stevner/konkurranser

Dersom det ved utarbeidelse av reguleringsplan er dokumentert at de anbefalte støygrensene overholdes, vil det normalt ikke kreves tillatelse etter forurensningsloven.

Skytebaner som eksisterte før forurensingsloven trådte i kraft (oktober 1983), er i utgangspunktet ikke konsesjonspliktig etter forurensningsloven. Fylkesmannen kan imidlertid kreve at slike skytebaner skal ha tillatelse etter forurensningsloven hvis det planlegges endringer som vil medføre vesentlig økte støyulemper.

 

Les mer om:

Miljøstatus i Norge: Støy fra skytebaner