Utbygging i LNF-områder - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
Landbruksområder i Stokke. Foto: Birgit Brosø
  • Foto: Birgit Brosø
  • 25. apr. 2014
  • 12. mai. 2016

Utbygging i LNF-områder

Arealformålet LNF omfatter og skal i hovedsak brukes for områder som skal nyttes eller sikres til landbruk,, og/eller som skal bli liggende som natur- og friluftsområder. Det er likevel anledning til å bygge i noen av LNF områdene.

Det gis bestemmelser i kommuneplanen for å opprettholde eller tillate ny spredt utbygging av enkeltboliger og fritidshus samt annen spredt næringsvirksomhet. Hvilke tiltak som kan tillates innenfor LNF-områdene avhenger i stor grad av hvilket underformål som er valgt i kommuneplanens arealdel og hvilke bestemmelser/retningslinjer som er fastsatt for disse områdene.

 

Lovgrunnlag og styringsdokumenter

Plan- og bygningsloven 

Jordlova

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal og transportplanlegging

Stortingsmelding nr. 9 (2011-2012)

Stortingsmelding nr 31 (2014-2015)

Oppfølging av nasjonal jordvernstrategi (brev)

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk

Regional plan for kystsonen i Vestfold

 

Ansvar regionalt nivå

Fylkeskommunen

Fylkesmannen 

 

Nasjonale mål

Dyrka mark skal i utgangspunktet kun brukes til jordbruksformål, og dyrkbar mark skal ikke gjøres uegnet til framtidig jordbruksproduksjon. Det vises til jordloven §§ 1 og § 9. Det er et hovedsatsingsområde i landbrukspolitikken å sikre matproduserende areal for framtidige generasjoner. Det er et viktig nasjonalt mål å få til en kraftig reduksjon i årlig omdisponering av  jordbruksarealene.

I tillegg sier statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal og transportplanlegging at «planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet.» Retningslinjene sier også at det er nødvendig å ta vare på god matjord, men at jordvernet må balanseres mot storsamfunnets behov. I områder med lite utbyggingspress, og hvor lokale myndigheter vurderer det som nødvendig for å øke attraktiviteten for bosetting, kan det planlegges for et mer differensiert bosettingsmønster.

 

Regionale mål

Målene ligger i de regionale planene for bærekraftig arealpolitikk og kystsoneplanen:

Vestfolds matjordareal er økt, og de spesielle og uerstattelige verdiene i Vestfolds natur, kulturlandskap og kulturmiljøer er bevart.