Barn og unges interesser - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
Kyststien, Melsomvik.Foto: Birgit Brosø
 • Foto: Birgit Brosø
 • 23. apr. 2014
 • 12. mai. 2016

Barn og unges interesser

Viktige nasjonale mål

 • Sikre et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og som har de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver tid er i samsvar med eksisterende kunnskap om barn og unges behov (RPR bu).
 • Regjeringen ønsker at RPR for barn og unge skal håndheves strengere og mener at i de tilfeller det er interessekonflikter bør barnas behov for aktivitetsfremmende arealer veie tyngre enn de hittil har gjort (T-2/08

Lovgrunnlag

Plan- og bygningsloven


Ansvar regionalt nivå

Fylkeskommunen
Fylkesmannen


Viktige føringer

FN`s barnekonvensjon:

 • Fastslår barn og unges rett til medvirkning og behørig vekt på synspunkter i saker som angår dem
 • Fastslår barns rett til lek og fritidsaktiviteter

Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen(RPR bu):

Krav til den kommunale planleggingsprosessen:

 • Konsekvenser for barn og unge skal vurderes i alle plan- og byggesaker
 • Det skal foretas en samlet vurdering av barn og unges oppvekstmiljø for å innarbeide mål og tiltak i kommuneplanarbeidet
 • Det skal utarbeides retningslinjer, bestemmelser eller vedtekter om omfang og kvalitet av arealer og anlegg som er av betydning for barn og unge
 • Planprosessen der barn er berørt part, skal organiseres slik at ulike grupper barn og unge selv gis anledning til å delta

Krav til fysisk utforming:

 • Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare
 • I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Dette forutsetter blant annet at arealene er
  - store nok og egner seg for lek og opphold
  - gir muligheter for ulike typer lek på ulike årstider
  - kan brukes av og gir mulighet for samhandling mellom ulike aldersgrupper
 • Kommunene skal avsette tilstrekkelige, store nok og egnete arealer til barnehager
 • Fullverdig erstatningsareal skal skaffes ved
  - omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal
  - omdisponering av friområde som er i bruk eller er egnet for lek
  - utbygging eller omdisponering av uregulert areal som barn bruker som lekeareal eller som er egnet for lek.

Kravet til erstatning gjelder ikke ethvert areal som er egnet for lek, men skal sikre at slike områder ikke blir tatt i bruk til utbygging før man har dokumentert at det i nærmiljøet finnes store nok og varierte arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø.

Kommunen har ansvar for at retningslinjenes krav til planprosess og fysisk utforming blir ivaretatt.
 
St.meld. nr. 39 (2001-2002) Oppvekst- og levekår for barn og ungdom i Norge

Trygge og gode oppvekst- og levekår for barn og ungdom er blant de viktigste oppgavene i vårt samfunn. Samfunnsendringene det siste århundret har hatt store og i hovedsak positive konsekvenser for barn og unges oppvekstforhold og levekår.  De aller fleste barn og unge lever i trygge og gode økonomiske kår.  På tross av dette står vi fortsatt overfor store utfordringer i arbeidet med å sikre barn og ungdom gode oppvekstvilkår.

Målet er å bidra til en barne- og ungdomspolitikk som skaper en trygg, meningsfull og utviklende hverdag for flere. Regjeringens overordnede mål for barne- og ungdomspolitikken er å stimulere til:

 • gode og trygge oppvekstvilkår med plass for mangfoldet
 • en aktiv familiepolitikk som gir barn en god start
 • mulighet til selvstendighet og egenutvikling
 • medansvar og innflytelse over eget liv og i samfunnet
 • solidaritet, ansvar og respekt for andre