Samfunnsikkerhet/ROS - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • 23. apr. 2014
  • 07. mar. 2015

Samfunnsikkerhet/ROS

Trygghet for mennesker og miljø og forebygging av krisesituasjoner skal gis økt oppmerksomhet og betydning i samfunnsplanleggingen. Det foreligger spesifikke krav til overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunene og kommunal beredskapsplikt etter Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret. 
 
Endringene i klimaet og hyppigere ekstremvær skaper stadig større utfordringer og setter samfunnsviktige funksjoner i fare. Der hvor det gjennom risiko- og sårbarhetsanalyser er avdekket sårbarhet innenfor strømforsyning, tele, vannforsyning og samferdsel, må det offentlige ta ansvar for å forebygge at slike uønskede hendelser setter disse viktige funksjonene ut av spill over lang tid.
 
Et viktig prinsipp for samfunnssikkerhetsarbeidet er å unngå å planlegge eller gjennomføre tiltak som kan sette menneskers liv og helse i fare, gi alvorlig skade på miljøet, eller sette økonomiske verdier på spill. Det er viktig å planlegge slik at uønskede hendelser ikke inntreffer og skaper akutte kriser. Der hvor det ikke er mulig å forebygge at uønskede hendelser skjer, må beredskapsplanene innehold skadebegrensende tiltak for å sikre at liv og helse ikke går tapt.  De operative beredskapsplaner som finnes, utelukker ikke ansvaret for å ivareta samfunnssikkerhet og beredskap i et langsiktig perspektiv. 
 
Ved utarbeiding og behandling av kommunens areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner skal det gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) for de arealer som er beskrevet i planforslagene. Kommunene skal slik vurdere risiko ved enhver bruk av areal. Det er utarbeidet en egen veileder (link). ROS-analysen kan avdekke forhold som utgjøre en fare for liv, helse, miljø og økonomiske verdier, beskrive tiltak som kan bidra til å forebygge at hendelser inntreffer, eller som kan reduksere mulig skadeomfang. Kommunene disponerer IT-verktøyet Crises and Issues Manager (CIM) som kan benyttes til å gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyser.  Metodikken som benyttes i CIM er bygd på DSB sin veileder for ROS-analyse.
 
Plan- og bygningsloven skal brukes aktivt av kommunene til å styrke samfunnssikkerheten.  Kommunen skal samarbeide med lokale aktører for å unngå økt risiko. Spesielt viktig er det å trekke med bedrifter som omfattes av storulykkeforskriften.