Utbyggingstiltak i kystsonen - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
Tjøme. Foto: Fylkesmannen i Vestfold
  • Foto: Fylkesmannen i Vestfold
  • 23. apr. 2014
  • 07. mar. 2015

Utbyggingstiltak i kystsonen

Presset på kystsonen i Vestfold er stort, og har vært det i lengre tid. Om lag 85% av fylkets befolkning bor i kystbeltet mellom sjøen og E-18, med en befolkningstetthet på over 300 peroner/km2 i flere kommuner. I tillegg kommer om lag 13.700 hytter. Her ligger også noen av landets fineste rekreasjonområder, med tett konsentrasjon av verne- og friluftsområder.

Kystsonen i Vestfold er ikke et klart definert areal. Det er her lagt til grunn en avgrensning av kystsonen til arealer med klar tilknytning til sjø, hvor vi videre har satt fokus på fritids- og turistmessige tiltak og tiltak i sjø utenom tettstedene. Det er viktig å lese dette temaet i nær sammenheng særlig med hovedtemaet viktige natur og landskapshensyn og temaet friluftsliv og grønnstruktur.

Kystsonen i Vestfold er prioritert som et område av nasjonal betydning gjennom Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (2011). For utbyggingstiltak i kystsonen ligger det derfor både nasjonale og regionale føringer om en restriktiv arealpolitikk, særlig i 100 m-beltet. I utgangspunktet skal utbyggingspolitikken være streng innenfor alle områdekategorier. Dette skal reflekteres både i planleggingen og i dispensasjonssakene. 

Vestfold fylkesting vedtok i 2014 en revidert kystsoneplan med retningslinjer for kommunenes arealplaner. Disse retningslinjene viderefører og tilpasser de statlige planretningslinjene til situasjonen i Vestfold.

Ved revisjonen av plan- og bygningsloven er det innført et generelt byggeforbud i 100–metersbeltet, med mindre annet er fastsatt i plan. Mange kommuner har i sin nye arealplan for byggeområdene tegnet ny byggegrense nærmere sjøen enn 100 m. Dispensasjonsbehandlingen skal skjerpes, men det er heller ikke kurant å fravike byggeforbudet i plan. Fylkesmannen i Vestfold har utarbeidet en veileder om kommunenes behandling av dispensasjonssøknader i strandsonen. En trykt versjon av veilederen kan fås ved henvendelse til Fylkesmannen i Vestfold.

Strenge føringer tiltross, er likevel situasjonen slik at kun et fåtall dispensasjonssøknader og planforslag blir påklaget fra statlig eller regionalt nivå. Dette skyldes i første rekke at kommunene så vel som utbyggere er blitt mer bevisste på de strenge regler som er satt for utbyggingstiltak i kystsonen. Siktemålet med etterfølgende deltema er å bidra ytterligere til en slik positiv trend, gjennom en videre konkretisering og tydeliggjøring av de rammer som gjelder i kystsonen.