Fritidsboliger - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
Fritidsbolig, Sande. Foto: Birgit Brosø
  • Foto: Birgit Brosø
  • 25. apr. 2014
  • 06. mar. 2015

Fritidsboliger i kystsonen

Hva som kan godkjennes av tiltak knyttet til fritidsbebyggelse er avhengig av arealbruksformålet i kommuneplan, reguleringsplan og de utfyllende bestemmelsene. I LNF områdene vil det normalt være vesentlig strengere føringer enn i byggeområdene.

Fritidsboliger langs sjøen i Vestfold ligger innenfor virkeområdet for statlige planretningslinjer (SPR). I den regionale planen for kystsonen i Vestfold er det gitt retningslinjer  om forvaltningen av kystområdene, spesielt i 100-meters beltet. Målet er at videre utvikling av fritidshus og annen bebyggelse, ikke skal nedbygge viktige natur- og kulturverdier eller tilsidesette allmenne hensyn.

 

Lovgrunnlag og styringsdokumenter

Plan- og bygningsloven
Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen
Regional plan for kystsonen i Vestfold


Ansvar regionalt nivå

Fylkesmannen
FylkeskommunenNasjonale mål

Målet er å ivareta allmenne interesser og unngå uheldig bygging langs sjøen, jf. forbudet mot tiltak i 100-metersbeltet langs sjøen i § 1-8 i plan- og bygningsloven. Det skal over hele landet gjennomføres en sterkere geografisk differensiering, der vernet gjøres strengest i sentrale områder der presset på arealene er stort. I § 1-8 første ledd framgår uttrykkelig at det i 100-metersbeltet skal tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Vestfold ligger i del av landet med strengest vern.


Regionale mål

Kystsoneplanens hovedmål: Vestfoldkystens natur-, kultur-, nærings- og rekreasjonsverdier skal utvikles til beste for befolkningen i Vestfold og tilreisende. Utviklingen av Vestfold som «det gode bosted », identitetsskaping og opplevelse skal være vesentlig i en slik utvikling.

Viktige føringer i 100-meters beltet

  • Bygging og landskapsinngrep skal ikke tillates på arealer som har betydning for andre formål, som for eksempel friluftsliv, naturvern, naturmangfold, kulturminner, kulturmiljø, landskap, landbruk, fiskerinæring, havbruk eller annen samfunnsmessig betydning. Ved utarbeiding av reguleringsplaner som innebærer bygging i 100-metersbeltet på arealer som er delvis utbygd, skal ferdselshensyn og landskapstilpasning spesielt vektlegges.
  • Nye bygninger skal trekkes så langt unna sjøen som mulig, og utvidelse av eksisterende bygninger skal skje i retning bort fra sjøen. Samlet sett skal det legges vekt på løsninger som kan bedre eksisterende situasjon i forhold til landskap og allmenn tilgang til sjøen. 
  • Eventuell fortetting i eksisterende områder skal være godkjent i oppdatert kommuneplan og reguleringsplan.
  • I by- og tettstedsområder skal behovet for fortetting og byutvikling tillegges vekt. Utbygging bør konsentreres til etablerte utbyggingsområder. Arealer til bolig-, sentrums- og næringsutvikling bør prioriteres foran arealer til fritidsboliger.

 

Les mer om: