Inngrep i sjøområder - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
Sjøarbeid i Kanalen, Tønsberg. Foto: Birgit Brosø
  • Foto: Birgit Brosø
  • 25. apr. 2014
  • 06. mar. 2015

Inngrep i sjøområder

Inngrep i sjøområder kan være etablering av havner og bryggeanlegg, mudring, dumping, utfylling, etablering og vedlikehold av sandstrender samt legging av rørledninger og kabler på sjøbunnen.

Tiltak i sjøområder omfattes av flere regelverk, herunder plan- og bygningsloven, forurensningsloven, havne- og farvannsloven og kulturminneloven. Slike tiltak bør i første omgang avklares etter plan- og bygningsloven, før det søkes nødvendige tillatelser etter annet lovverk. Enkelte tiltak faller inn under krav om konsekvensutredning. Tiltak i sjøområder skal i alle tilfeller klareres etter vannforskriften, kulturminneloven, og naturmangfoldloven § 7.

 

Lovgrunnlag og styringsdokumenter

Plan- og bygningsloven

Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven

Forurensningsloven

Forurensningsforskriften

Havne- og farvannsloven

Naturmangfoldloven

Vannforskriften

Kulturminneloven

 

Ansvar regionalt nivå

Fylkesmannen: Tillatelse til mudring og dumping, utfylling i sjø samt etablering og vedlikehold av sandstrender.

Fylkeskommunen: Kulturminner i sjø videreformidles til Norsk Maritimt Museum.

Fiskeridirektoratet region sør: Fiskerihavner

Kystverket:  En del tiltak krever tillatelse etter havne- og farvannsloven, jamfør § 27.

 

 

Nasjonale mål

Rikspolitiske retningslinjer for planlegging i kyst og sjøområder i Oslofjorden (SPR)

Innenfor SPR skal naturverdier, kulturminneverdier og rekreasjonsverdier forvaltes som en ressurs av nasjonal betydning, til beste for befolkningen i dag og i fremtiden. Naturgrunnlaget skal forvaltes på lang sikt, ut fra hensynet til naturens mangfold, produktivitet og evne til fornyelse. Karakteristiske hovedtrekk i naturtype må søkes opprettholdt, og verdifulle lokaliteter, forekomster og arter må tas vare på innenfor de økologiske samspill i sine miljøer. Det må legges vekt på å bevare kulturminner. Grunnlaget for allmenn rekreasjon skal trygges og utvikles videre. Mulighetene for friluftsliv og opplevelse av natur- og kulturmiljø i kystsonen må opprettholdes og forbedres. Utbygging bør så langt som mulig konsentreres til eksisterende tettsteder, slik at kystsonen for øvrig skjermes.

 

Regionale mål

Regional plan for kystsonen i Vestfold

 

Les mer om:

Kystsoneplan for Vestfold

Miljøkommune.no

Regelverk for mudring og dumping (forurensningsforskriften kapittel 22)

Naturbase