Småbåthavner - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
Grimestadbukta, Tjøme. Foto: Birgit Brosø
  • 25. apr. 2014
  • 09. mar. 2015

Småbåthavner

Utbygging av småbåthavner kan gjøres i samsvar med kommuneplanens arealdel innenfor områder avsatt til bruk og vern av sjø og vasssdrag/småbåthavn.

Hvorvidt tiltaket krever reguleringsplan styres av plan- og bygningsloven og avhenger først og fremst av tiltakets størrelse og omfang, og av kommuneplanens utfyllende bestemmelser. 

All utbygging langs sjøen skal ta hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser, og skal være ivaretatt gjennom kommuneplanprosessen. Senere planlegging og utbygging bør derfor være lite konfliktfylt.

Planlegges det anleggelse av et småbåtanlegg som ikke er avsatt i kommuneplanen, må arealet reguleres. For større småbåtanlegg må konsekvensene av utbyggingen kartlegges og vurderes i henhold til forskrift om konsekvensutredning.

Det er viktig å kartlegge og vurdere tiltakets innvirkning på naturverdiene på sjøbunnen innenfor det berørte området. Dersom det er nødvendig med mudring i forbindelse med utbygging av havneområdet, må dette behandles etter forurensingsloven. 

 

Lovgrunnlag og styringsdokumenter

Plan- og bygningsloven

Forskrift om konsekvensutredning

Forurensingsloven

Forurensingsforskriften

Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjø

Regional plan for kystsonen i Vestfold

 

 

 

Ansvar regionalt nivå

Fylkesmannen

Fylkeskommunen

Kystverket Sørøst (sjøverts forhold)


Nasjonale mål

Ved ethvert utbyggingstiltak i 100-metersbeltet langs sjøen skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Dette fremkommer av plan- og bygningsloven § 1-8, første ledd. Dette utdypes i statlige planretningslinjer for sjø, pkt. 5.2 hvor det står at bygging ikke skal tillates på områder som har betydning for andre formål, f.eks. friluftsliv, naturvern, naturmangfold m.m. Samlet sett skal det legges vekt på løsninger som kan bedre eksisterende situasjon i forhold til landskap og allmenn tilgang til sjøen. 

Plan- og bygningsloven § 1-8, første ledd

Statlige planretningslinjer for sjø, pkt. 5.2


Regionale mål

Regional plan for kystsonen i Vestfold (PDF)