Turisme - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
Holm camping, Sande. Foto: Birgit Brosø
  • Foto: Birgit Brosø
  • 25. apr. 2014
  • 09. mar. 2015

Turistanlegg i kystsonen

Turistanlegg i kystsonen i Vestfold omfatter tradisjonalt campingplasser, hotel og pensjonater. Det forventes en økning i opplevelses basert reiselivsnæring, med pakker av ulike destinasjoner hvor transport til sjøs ofte inngår.

  • Tilbudene vil også kunne ha sitt utspring  innenfor landbruksnæringen og forutsetter bruk av gårdens ressurser, herunder bygningsmassen. I randsonen av nasjonalparken vil bli planlagt knutepunkter.

 

Lovgrunnlag og  styringsdokumenter

Plan- og bygningsloven

Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

Regional plan for kystsonen i Vestfold

 

Ansvar regionalt nivå

Fylkesmannen

Fylkeskommunen

 

Nasjonale mål

Turisme omfatter en rekke samfunnstemaer som for eksempel reiselivsvirksomhet, camping, friluftsliv, grønnstruktur, utbyggingsmønster og landbrukstilknyttet næringsvirksomhet. Gjennom LandbrukPluss pekes på bruken av plan- og bygningsloven for utvikling av et større mangfold av landbrukstilknyttet næringsvirksomhet. Gode nyskapende tanker og ideer må gis reelle muligheter til utvikling. Nye tiltak må ikke være i strid med viktige landbruks,- jordvern-, kulturminne- eller samfunnsinteresser.


Regionale mål

Kystsoneplan for Vestfold (PDF)

 

Les mer om:

Kystsoneplanen

Miljølære

Miljøkommune.no

Miljødirektoratet