Viktige natur- og landskapsverdier - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
Sandebukta. Foto: Birgit Brosø
  • Foto: Birgit Brosø
  • 23. apr. 2014
  • 09. mar. 2015

Viktige natur- og landskapsverdier

Vestfold har en rik og variert natur, og et mangfold av landskapstyper, naturtyper og arter. Samtidig er fylket, og særlig kystområdene, presset av utbygging og økt menneskelig aktivitet. I tillegg er landbruket i sterk endring, med store følger for natur og landskap. Strandsonen i Vestfold er gjennom statlige planretningslinjer gitt status som områder av nasjonal betydning. Planlegging etter plan- og bygningsloven er det viktigste virkemiddelet for en langsiktig og målrettet forvaltning av natur- og landskapsverdiene. Naturmangfoldloven konkretiserer og spesifiserer hvordan naturmangfoldet skal vektlegges og hensyntas i arealforvaltningen.