Når må det lages plan? - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • 02. jun. 2014
  • 26. sep. 2014

Når må det lages plan?

Bygge- og anleggstiltak kan bare settes i gang dersom de er i overensstemmelse med godkjent reguleringsplan. Hver enkelt kommune har utfyllende bestemmelser til kommuneplanen som beskriver hvilke typer byggetiltak som er unntatt fra dette kravet, som for eksempel små enderinger på bebyggelse. Unntak fra plankravet kan gjelde oppføring av utfyllende bebyggelse i områder som allerede er avsatt til områder for bebyggelse og anlegg i en eksisterende plan, forutsatt at den nye bebyggelsen oppfyller definerte krav.

For å få avklart om et tiltak krever at det utarbeides ny plan, bør man ta kontakt med kommunens planavdeling. I de fleste tilfeller vil det da bli stilt krav om detaljregulering som kan utarbeides av private. Unntaksvis vil kommunen mene at det er behov for avklaringer i et større område som omfatter flere eiendommer. Da kan kommunen kreve at det utarbeides områderegulering. Denne skal utarbeides av kommunen, eller kommunen kan overlate til private å utføre planarbeidet så fremt kommunen formelt styrer utarbeidelsen. 

Selv om hovedregelen er at alle har rett til å fremme detaljregulering, er det opp til kommunen å avgjøre om planen skal tas opp til behandling.