Kommunens rolle - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • 18. jun. 2014
  • 18. jun. 2014

Kommunens rolle

Kommunen skal i sin planlegging ivareta kommunens egne mål og utviklingsstrategier, samt nasjonale og regionale mål og legge til rette for gjennomføring av kommunal, regional, statlig og privat virksomhet. Kommunen er videre i hht. loven forpliktet til å behandle private reguleringsplaner. Planleggingen skal være i tråd med viktige nasjonale og regionale mål, rammer og retningslinjer.


Kommunestyret skal sørge for at det i kommunen drives slik planlegging som kreves etter loven, slik det framgår av lovens kap. 10 til 12. Kommunen skal hvert fjerde år utarbeide en kommunal planstrategi, og på grunnlag av den ta opp arbeid med en samlet kommuneplan, kommunedelplaner for enkelte sektorer eller temaer, og arealplaner i form av kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner. Kommuneplanen bør i alminnelighet omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen, herunder mål og oppgaver innenfor næringsutvikling og ressursforvaltning, boligdekning og bomiljø, folkehelse og sosiale tjenester, vern av natur- og kulturmiljø, utdanning, kultur, idrett og friluftsliv, samferdsel, energiforsyning og samfunnssikkerhet. Det er kommunen som ut fra en helhetsvurdering bestemmer bruk og vern av arealene innenfor kommunens grenser. Før kommunen foretar de endelige avveininger mellom ulike interesser, skal plan- og bygningslovens bestemmelser om samarbeid, samråd og offentlighet være fulgt. Kommunen skal videre sørge for at det foreligger et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag før vedtak fattes.


Kommunen skal ha tilgang til nødvendig planfaglig kompetanse enten ved selv å ansette nødvendig og tilstrekkelig personell med relevant kompetanse, å etablere interkommunale plankontor eller på annen måte skaffe seg planfaglig kompetanse utenfra.


Kommunen har et særlig ansvar for å ivareta barns interesser i planarbeidet. Det er i stedet for kravet om at en tjenestemann i administrasjonen skal ivareta en slik funksjon tatt inn et pålegg om at kommunen etablerer en særskilt ordning som ivaretar det samme formålet. Bestemmelsen presiserer samtidig at ansvaret også gjelder i forhold til unges interesser.


§ 3-3. Kommunens planoppgaver og planleggingsmyndighetvia: regjeringen.no