Klage - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • 18. jun. 2014
  • 27. okt. 2017

Klage

Reguleringsplaner, dispensasjoner og vedtak om mindre endringer er eksempler på enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven. Enkeltvedtak kan påklages etter reglene i forvaltningsloven.Hva er en klage?

Det er etter forvaltningsloven § 28 klagerett på enkeltvedtak. Dette innebærer at klager får en rett til å få et vedtak overprøvd av nærmeste overordnede forvaltningsinstans (klageinstansen). I saker etter plan- og bygningsloven vil normalt kommunen fatte vedtak i første instans (underinstans), mens Fylkesmannen er klageinstans. Fylkesmannen kan da prøve alle sider av saken, og enten treffe nytt vedtak i saken eller oppheve det og sende saken tilbake til helt eller delvis ny behandling i kommunen. Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages. Ved klage fra en av Fylkesmannens fagavdelinger, avgjøres klagesaken av settefylkesmann.Hvem kan klage?

Etter forvaltningsloven § 28 kan enkeltvedtak påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse. Plan- og bygningsloven § 1-9 gir også statlige myndigheter, fylkeskommunen klagerett på enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven innen sine respektive ansvarsområder.


Klagefrist

Klagefristen er 3 uker fra melding om vedtaket kom frem til den som skal klage. Dette følger av forvaltningsloven § 29.

 

Begrensninger i klageretten

Plan- og bygningsloven gjør enkelte innskrenkninger i klageadgangen etter forvaltningsloven. Klagereglene i plan- og bygningsloven § 1-9 innebærer at forhold som er avgjort i planen eller i dispensasjonsvedtaket ikke kan brukes som grunnlag for klage i en byggesak. Klageadgangen avskjæres selv om retten faktisk ikke er benyttet i plansaken eller dispensasjonssaken. Det er tilstrekkelig at parter og andre med rettslig klageinteresse har hatt anledning til å påklage vedtaket. Klageretten til berørte statlige organer, fylkeskommunen og kommunene i plansaker er videre avskåret der de er gitt anledning til å fremme innsigelse, jf. plan- og bygningsloven § 5–4. Berørte organer må i slike saker fremme sine innvendinger som innsigelse så tidlig som mulig og senest innen fristen for innsigelse utløper, jf. plan- og bygningsloven § 5–4 femte ledd. De kan ikke vente og så bruke klage i ettertid. Formålet er å øke forutsigbarheten og effektiviteten i plansystemet. Klageretten er i behold i de tilfellene vedkommende myndighet ikke har anledning til å fremme innsigelse, f.eks. når vedkommende myndighet har partsinteresser eller når reguleringsvedtaket lider av andre mangler enn slike som kan begrunne en innsigelse (ugyldighet). Berørte myndigheter har også klagerett med grunnlag i nye opplysninger som er kommet til etter utløpet av fristen for å fremme innsigelse. 


Lovgrunnlag og styringsdokumenter

Forvaltningsloven

Plan- og bygningsloven