Partnerskapet Verdiskaping Vestfold - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 12. apr. 2013
  • 05. des. 2017
  • Politikk

Partnerskapet Verdiskaping Vestfold

For å fremme en ønsket samfunnsutvikling i Vestfold er det avgjørende at ulike sektorer og samfunnsaktører samarbeider og utvikler felles strategier.

Partnerskap som arbeidsform for regional utvikling

Vestfold fylkeskommune tilrettelegger regionale møteplasser og leder partnerskapet Verdiskaping Vestfold. Partnerskapet bistår fylkeskommunen i arbeidet med å følge opp politisk vedtatte utviklingsstrategier for Vestfold.

Regional utvikling handler om å:

•    Identifisere utfordringer
•    Etablere felles mål
•    Samle aktørene om felles strategier og løsninger
•    Ta initiativ, mobilisere, følge opp og bidra til at det skapes resultater

Partnerskapet Verdiskaping Vestfold

Verdiskaping Vestfold er det mest omfattende regionale partnerskapet i Vestfold, og består av 14 likeverdige partnere:
•    Vestfold fylkeskommune
•    Kommunene ved KS Vestfold
•    Fylkesmannen i Vestfold
•    Høgskolen i Sør-Øst Norge
•    NAV Vestfold
•    Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold
•    NHO Vestfold
•    LO Vestfold
Forskningsrådet deltar med observatørstatus i møtene. Fylkesordfører leder styringsgruppa og fylkesrådmannen ivaretar sekretariatsfunksjonen.

Oversikt over pratnerne i Verdiskaping Vestfold

Verdiskaping Vestfold samarbeider om å oppnå politisk vedtatte regionale mål, samordne og forankre initiativ og prosesser som gir helhetlige løsninger på viktige fellesoppgaver. Partnerskapet søker bred tilslutning i sitt arbeid. Felles opptreden er basert på forankring i partnernes egne besluttende organer.

Verdiskaping Vestfold står som arrangør av den årlige partnerskapskonferansen for Vestfold.


Verdiskaping Vestfold er av fylkestinget delegert forvaltningsmyndighet for de regionale utviklingsmidler som årlig bevilges til Vestfold fylkeskommune over statsbudsjettet («551-midlene»).

Styringsgruppas medlemmer 2015-2019:

Rune Hogsnes (Fylkesutvalget, H, leder)
Fredrik Tronhuus (Fylkesutvalget, H, nestleder)
Harald Moskvil (Fylkestinget/ MDG)
Petter Berg (KS Vestfold/ Tønsberg kommune/ H)
Hilde Hoff Håkonsen (KS Vestfold/ Andebu kommune/ Ap)
Aina Dahl (KS Vestfold/ Vestfold fylkeskommune/ V) 
Per Arne Olsen (Fylkesmannen i Vestfold) 
Steinar Hansen (NAV Vestfold)
Petter Aasen (Høgskolen i Sørøst-Norge)
Tore Ø. Strømsodd (Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold)
Kristin Saga (NHO Vestfold)
Lars Fredrik Bakke (NHO Vestfold)
Harald Olsen (LO Vestfold)
Viggo Hagen (LO Vestfold/ Fellesforbundet)
Trine Steen (Forskningsrådet Buskerud og Vestfold, observatør)