§9a - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • 05. sep. 2017
 • 19. okt. 2017

§ 9a - Elevenes trivsel og skolemiljø

Endringer i Opplæringsloven §9a, som omhandler elevenes trivsel og skolemiljø. Gjeldende fra 1. august 2017

 • Prinsippet om nulltoleranse mot alle krenkelser er tatt inn i § 9a-3.
 • Det er en lav terskel for hva som anses som en krenkelse.
 • Skolen har fått en utvidet plikt til å informere elever og foresatte om rettighetene etter kap 9a.
 • Hvis skolen oppdager noe ved skolemiljøet som kan skade elevens psykiske eller fysiske helse, skal skolen varsle elev og foresatte snarest mulig etter § 9a-9 andre ledd.

 Aktivitetsplikten - § 9a-4

 • Skolen skal ikke lenger fatte enkeltvedtak, men skal handle iht. aktivitetsplikten.
  • Elev og foresatte kan melde saken til Fylkesmannen som fatter enkeltvedtak, med klagerett til Utdanningsdirektoratet.
 • Det avgjørende for aktivitetsplikten er hvordan elever opplever å ha det i skoletiden, selv om krenkelsene i seg selv kan ha skjedd utenfor skoletiden. Et eksempel kan være digital trakassering på kvelder/i helger.

Alle ansatte omfattes av aktivitetsplikten.

 Aktivitetsplikten i korte trekk

 • Formål: Sikre at skolene handler raskt og riktig når elevene ikke har det trygt på skolen.
 • Er delt inn i 5 handlingsplikter

          1. Følge med

          2. Gripe inn

          3. Varsle ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et godt skolemiljø

 • Skolen skal deretter:

         4. Undersøke

         5. Sette inn egne tiltak

         - Skolen må vurdere hensynet til barnets beste i sitt arbeid.

 • Skolen har også et todelt dokumentasjonskrav og må lage en overordnet plan for hvordan det skal arbeidets med disse sakene. Her kan enkelte ansattes arbeid/ansvarsområde spesifiseres.
 • Skolen må også  lage en skriftlig plan når det settes inn tiltak og må dokumentere hvordan det jobbes med en sak.

Skjerpet aktivitetsplikt - § 9a-5

 • Gjelder der ansatte krenker elever
 • Ved mistanke skal rektor varsles straks
 • Hvis en i ledelsen krenker elever skal skoleeier varsles direkte