Andre veier til målet - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • 17. okt. 2013
  • 21. okt. 2013

Hvilke andre utdanningsløp finnes?

Opplæring i bedrift

Hva er en lærebedrift?

En lærebedrift er en bedrift som er godkjent av fylkeskommunen v/opplæringskontoret til å ta imot lærlinger i ett eller flere fag. Dette kan være både offentlige institusjoner og private institusjoner og bedrifter. For å bli godkjent må bedriften kunne gi den opplæringen som er fastsatt for faget. Det må også være en kvalifisert person i bedriften som har ansvaret for opplæringen der.

Hva er et opplæringskontor?

Et opplæringskontor er et samarbeidsorgan for bedrifter som går sammen om opplæring for lærlinger og lærekandidater.

Opplæringskontoret har det faglige ansvaret for opplæringen. Dette skal sikre at opplæringen blir gitt i samsvar med læreplanen. Opplæringskontoret tegner lærekontrakt med lærlingen eller opplæringskontrakt med lærekandidaten. Normalt er det bedriften selv som ansetter lærlingen/lærekandidaten og som har lænns- og arbeidsgiveransvar.

Opplæringskontoret kan plassere lærlingene/lærekandidaten i en eller flere bedrifter eller holde kurs for å oppfylle alle deler av læreplanen. Opplæringskontoret har ansvaret for å melde lærlingen/lærekandidaten opp til fagprøve eller svenneprøve.

Hva er en lærling?

Lærling er den som tegner lærekontrakt med sikte på fagprøve eller svenneprøve i et godkjent lærefag. Lærlingen er en arbeidstaker på lik linje med øvrige ansatte og har de samme rettigheter og plikter. I tillegg har lærlingen rett til opplæring i henhold til faget læreplan og Opplæringsloven.

En lærekontrakt er en bindende avtale mellom lærling og lærebedrift. Den beskriver hva lærlingen og bedriften har forpliktet seg til i læretiden. Blant annet gjelder dette plikten å gi opplæring etter læreplanen, hvilken lønn og hvor lang læretid lærlingen skal ha. I tillegg forplikter lærekontrakten lærlingen og bedriften i forhold til andre retningslinjer for arbeidslivet. Dette gjelder for eksempel arbeidstid og ferie.

Hva er en lærekandidat?

En lærekandidat er den som har inngått opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- og eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er å nå alle målene i læreplanen, så sikter lærekandidaten mot arbeidesoppgaver innenfor et begrenset antall mål i læreplanen. Læreplanen erstattes av en individuell opplæringsplan. Fag- eller svenneprøven erstattes med en kompetanseprøve som er en mindre omfattende prøve. Lærekontrakten erstates med en opplæringskontrakt.

En opplæringskontrakt er en bindende avtale om opplæring mellom lærekandidat og bedrift. Kontrakten skal opprettes skriftlig når læreforholdet starter. Samme regler gjelder for en opplæringskontrakt som for en lærekontrakt.

Etter endt oppplæring vil lærekandidaten få utstedt et kompetansebevis. En opplæringskontrakt kan i løpet av læretida endres til en ordinær lærekontakt med fag - eller svennebrev som mål.

Hva er fag- eller svenneprøve?

Fag- eller svenneprøve avlegges når læretiden er fullført og senest to måneder etter at læretida er over. Den gjennomføres i den bedriften der lærlingen har hatt sin opplæring og tilpasses virksomheten i bedriften. Lærlingen må normalt ha bestått alle fag i VG1 og VG2  før svenneprøven avlegges. Prøven tar utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanen for opplæring i bedrift i lærefaget. Alle kompetansemålene i læreplanen for faget skal kunne prøves. Ved fag- og svenneprøver brukes karakterene "Bestått meget godt", "Bestått" og "Ikke bestått".

Påbygging til generell studiekompetanse (VG3)

Fra yrkesfag til generell studiekompetanse

Om du velger å begynne på et yrkesfaglig utdanningsprogram men ønsker å skaffe deg generell studiekompetanse, kan du i VG3 velge Påbygging til generell studiekompetanse etter å ha gjennomført VG1 og VG2 i et yrkesfaglig karriereløp.

Påbyggingsåret kan være en utfordring. Dette året får du kun opplæring i teoretiske fag som kreves for å studere ved høgskole eller universitet.

Blir jeg fritatt for fag jeg har fullfært og bestått tidligere?

Ja. Du blir fritatt for fag hvis du har tilsvarende fag fra før. For eksempel hvis du har fullført 3+5 timer i matematikk P eller T. Men du ma uansett ha 30 timer i VG3. Derfor har noen elever to programfag på 140 prstimer (5 timer i uka) for å få et totalt uketimetall på 30.

Hvilke programfag kan jeg velge mellom?

Dette kan varierer litt fra år til år. Undersøk med den skolen du ønsker å søke på.

Grunnkompetanse - vekt på praktisk opplæring

Grunnkompetanse er et tilbud utviklet spesielt i Vestfold. Dette er først og fremst et tilbud til deg som trives best med en praktisk tilrettelagt skoledag. Denne opplæringen omfatter programfagene innenfor det utdanningsprogrammet som du har valgt. Opplæringen skjer både på skolen og ute i bedrift.

Etter fullført og bestått VG2 får du kompetansebevis som lærekandidat. Dette utdanningsløpet gir mulighet til å få inn i ufaglært arbeid i ulike bransjer.