Klage på vurdering - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • 05. aug. 2013
  • 20. apr. 2016

Klage på vurdering

Klage på vurdering

Det vises til Forskrift til Opplæringsloven kap. 5 

Hva kan eleven klage på?
Eleven kan klage på enkeltvedtak, for eksempel:

  •          standpunktkarakterer i et fag
  •          eksamenskarakter i et fag
  •          karakter i orden og adferd
  •          at eleven ikke har fått standpunktkarakter i et fag

Hvem kan klage?
Eleven har rett til å klage. Hvis eleven er under 15 år, må foresatte godkjenne at eleven klager. Hvis eleven er under 18 år, kan foresatte klage på vedtak om standpunktkarakter mv. selv om eleven ikke ønsker å klage selv. Foresatte har selvstendig klagerett.

Når er fristen for å klage?
Klagefristen er ti dager fra kunngjøring eller fra det tidspunkt som klager burde ha gjort seg kjent med standpunktkarakter mv. Hvis klager ber om en begrunnelse for karakteren innen fristen, blir fristen avbrutt. Ny frist gjelder fra det tidspunkt klageren har fått begrunnelse.

Dersom du ønsker en rask behandling av klagen din, i de fagene der det er mulig, vil det være en forkortet klagefrist. Dette gjelder for skriftlig eksamen i fag fra studieforberedende utdanningsprogram samt engelsk for alle: Skolen må ha mottatt din klage innen torsdag 23. juni kl. 14:00.

Hvor skal klagen sendes?
Klagen sendes til postmottak ved elevens skole. Klagen må være skriftlig, og den som klager, må skrive under på klagen. Klagen kan også sendes elektronisk fra klagers e-postadresse ved skolen. Det må komme tydelig fram hvilket vedtak det klages på. Klagen bør inneholde begrunnelse for klagen, men behøver det ikke. Skjema for klage på vurdering.

Hvem behandler klagen?
Klagen behandles først av skolen. Nærmere informasjon om klagebehandling, se kapittel 5: "klage på vurdering" i Forskrift til Opplæringsloven §§5-1 flg.

For mer informasjon om behandling av standpunktkarakter, se prosedyre for Klage på standpunktkarakter ogUtdanningsdirektoratets nettside: Behandling av klager på standpunktkarakterer i fag.

Spørsmål om klager og klagebehandling rettes til eksamensansvarlige Gunn Torild Holtan,
tlf. 33 30 66 50, e-post gunnh@vfk.no