Handlingsplan mot mobbing - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • Svein Steffensen
 • 03. sep. 2013
 • 18. sep. 2013

Handlingsplan mot mobbing

Elevene ved Sande videregående skole skal ikke utsettes for mobbing eller annen krenkende atferd.

Ifølge Opplæringslovens § 9a-1 har elevene krav på et ”eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring”.

Ifølge Opplæringslovens §9a-3 som omhandler det psykososiale miljøet står det blant annet: “Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn.

Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak.”

Mobbing, som vi forstår som psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et offer, utført av enkeltpersoner eller grupper, må skolen derfor arbeide systematisk for å forebygge, avdekke og sette en stopper for.

 

Mål:

Elevene ved Sande videregående skole skal ikke utsettes for mobbing eller annen krenkende adferd

 

Dette målet skal oppnås gjennom:

 

A. Forebyggende arbeid

B. Arbeid for å avdekke mobbing/krenkende adferd

C. Framgangsmåte for å stoppe mobbing/krenkende adferd og ivareta involverte elever

 

 A: ARBEID FOR Å FOREBYGGE MOBBING/KRENKENDE ADFERD

Dette skal kjennetegne det forbyggende arbeidet:

 • Ansatte, foresatte og elever bevisstgjøres til felles innsats
 • Skolen vektlegger arbeidet med å skape gode relasjoner mellom elever og ansatte og mellom elevene
 • Skolen bidrar til å utvikle elevenes sosiale ferdigheter og evne til positiv samhandling

 Konkrete tiltak:

 • Personalet informeres om innholdet i handlingsplanen på planleggingsdag før hver skolestart, nye lærere informeres ved tiltredelse (ansvar: rektor)
 • Elevrådet informeres om innholdet i handlingsplanen før 1.9 (ansvarlig: elevrådsleder)
 • Tillitseleven og kontaktlærer informerer klassen om innholdet i handlingsplanen før 15.9, Utdanningsdirektoratets tips mot mobbing (inkludert kortfilmer) kan brukes
 • Kontaktlærer informerer foresatte om innholdet i handlingsplanen på første foreldremøte
 • Ved skolestart: Elever, foresatte og ansatte informeres om fylkeskommunens definisjon av krenkende adferd

B: ARBEID FOR Å AVDEKKE MOBBING/KRENKENDE ADFERD

 • Oppfordre elevene til å melde fra til kontaktlærer eller rådgiver – ved kontaktlærers informasjon ved skolestart
 • Oppfordre foresatte på første foreldremøte om høsten til å melde fra til kontaktlærer eller rådgiver
 • Ta opp det psykososiale miljøet og relasjoner mellom elever i klasselærerråd
 • Ta opp elevtrivsel og relasjoner i elevsamtalene
 • Analysere kartleggingen av mobbing som gjøres i elevundersøkelsen – på skolenivå og på klassenivå, kontaktlærer følger opp med samtaler, elevtjenesten trekkes med ved behov

 

C: FRAMGANGSMÅTE FOR Å STOPPE MOBBING/KRENKENDE ADFERD OG IVARETA INVOLVERTE ELEVER

 • Alle ansatte som er vitne til mobbing, sørger for at handlingen straks opphører, og tar involverte elever med til Elevtjenesten for samtale – samme dag informeres eleven(e)s kontaktlærer og rådgiver.  
 • Der mobbing avdekkes, informeres foresatte til involverte elever som ikke er myndige, umiddelbart
 • Elevtjenesten utarbeider rapport om hendelsen, som kontaktlærer og rektor får kopi av
 • Alle ansatte som har begrunnet mistanke om mobbing, informer straks kontaktlærer eller rådgiver
 • Snarest og senest tre dager etter varsling gjennomfører kontaktlærer to samtaler: en med mobbeoffer og en med antatt mobber(e) for å få klarhet i saksforholdet, i alvorlige tilfeller deltar rådgiver i samtalen
 • Møte mellom kontaktlærer, rådgiver, mobber og mobbeoffer for å bestemme innhold i en avtale mellom involverte elever. Foresatte til involverte elever som er under 18 år, får kopi av avtalen. Det presiseres hva som vil bli konsekvenser dersom avtalen brytes.
 • Kontaktlærer og rådgiver utarbeider en oppfølgingsplan med mobbeoffer og dennes foresatte, planen skal bl.a. inkludere møter for å sjekke om mobbingen har opphørt. Det vurderes om eksterne instanser skal bistå i oppfølgingen.
 • Følge prosedyrer for enkeltvedtak knyttet til opplæringsloven 9A