Tilrettelegging eksamen - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • 02. sep. 2014
 • 27. okt. 2017

Tilrettelegging til prøver og eksamen

Er du elev og har bodd i Norge i mindre enn 4 år?

Du kan søke om å få opplæring i norsk etter en egen læreplan.
Les Norsk for elever med kort botid i Norge

Tilrettelegging ved prøver og eksamen - Hvordan søke?

Du søker om tilrettelegging av eksamen på dette skjemaet som du leverer til skolen.

Hva trengs av dokumentasjon?

Du må legge ved sakkyndig vurdering. Den skal være av nyere dato og skal tydelig anbefale innholdet i tilretteleggingen.
Sakkyndig kan være lege, psykolog, spesialpedagog eller fra PPT.

Hvilke tiltak kan du søke om?

• Utvidet tid 1 time.
• Textpilot utvidet versjon (flere språk).
• Opplesing av oppgaven for dyslektikere og minoritetsspråklige.
(Textpilot på eksamen med alle hjelpemidler.)
• Forklaring av oppgaveteksten (kun minoritetsspråklige).
• Tolk, tegn og skrivetolk (kun hørselshemmede).

Definisjon av begrepene "opplesning" og "forklaring"
 • Opplest er = all tekst lest opp i rolig fart slik at tekst er oppfattet. Ingen begrepsforklaring tillatt. Dette gjelder bl.a dyslektikere eller minoritetspråklige.
 • Forklart tekst = all tekst lest opp og begreper forklart. Det skal sikres at oppgaveteksten er korrekt oppfattet. Dette gjelder minoritetesspråklige og elever med SSV (spesifikke språkvansker).

Har du andre behov som ikke dekkes av tiltakene over?

Andre behov kan innvilges etter særskilt vurdering. Tekniske hjelpemidler (blinde), eget rom, skriftlig eller muntlig etc.

Hvordan går du fram?

 1. Eleven skaffer dokumentasjon og leverer dette sammen med søknadsskjema til rådgiver.
 2. Eleven får skriftlig svar på søknaden og tilretteleggingen legges inn i skolens eksamensrutiner.

Det er ikke mulig å få tilrettelegging på grunn av annet morsmål enn norsk.

Sjekk også Vestfold fylkeskommunes sider om tilrettelegging til eksamen

 


 

Opplæringsloven

Utdrag fra forskrift til Opplæringsloven § 3-32. Særskild tilrettelegging av eksamen:

 • Elevar og privatistar med behov for særskild tilrettelegging skal kunne få lagt forholda til rette slik at dei kan få vist kompetansen sin ut frå kompetansemåla i fag i læreplanverket. Tiltaka må vere tilpassa behova til eleven og privatisten så langt råd er.
 • Tiltaka må ikkje føre til at eleven eller privatisten får fordelar framfor andre som ikkje får tilrettelegging ved eksamen. Tilrettelegginga må heller ikkje vere så omfattande at eleven eller privatisten ikkje blir prøvd i kompetansemåla i fag i læreplanverket. Der det i kompetansemåla er kravd skriftlege, munnlege eller praktiske ferdigheiter, er det ikkje høve til å leggje til rette eksamen slik at desse ferdigheitene ikkje blir prøvde, når slik prøving er fastsett i eksamensforma for faget.
 • Privatistar må leggje fram ein sakkunnig uttale. Fylkeskommunen avgjer kva slags ordningar for tilrettelegging som skal nyttast. Avgjerda til fylkeskommunen er eit enkeltvedtak som kan påklagast til fylkesmannen