Plankart for RPBA - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
 • 21. mar. 2014
 • 31. okt. 2016
 • Areal

Plankart for RPBA

Åpne kartprosjektet med mulighet til å se plankartet sammen med temakartene og områdevis konsekvensutredning som inngikk i beslutningsgrunnlaget her (arcgis.com)

Dette kartet viser langsiktige utviklingsgrenser (de som ble fastsatt i 2013).

For mer detaljert arealinfo:

 • Trykk på innhold
 • Huke av i boksen ved «temakart»
 • Sett et kryss i ønsket temakategori, f.eks landbruksklassifisering, regional grønnstruktur etc.

Lenke til oversikt over kommunenes kartportaler (planportalen.no)

Les mer om planen her.

Plankartet angir langsiktige utviklingsgrenser for byer og tettsteder og viser arealsoner for nye byggeområder innenfor disse langsiktige utviklingsgrensene. På nye byggeområder innenfor langsiktige utviklingsgrenser er følgende regionale og nasjonale hensyn avklart:

 • Hensiktsmessig utbyggingsmønster ut fra hensyn til senterstruktur og samordnet areal- og transportplanlegging
 • Jordvern
 • Kulturminnevern
 • Naturmangfold og naturverdier
 • Landskap
 • Friluftsliv

Planen innebærer at forhold knyttet til disse hensynene som er kjent gjennom planens konsekvensutredning, ikke er innsigelsesgrunnlag for omdisponering fra LNF (Landbruk, Natur, Friluftsliv) til byggeformål i kommuneplanen, gitt at øvrige retningslinjer i RPBA blir fulgt. Andre nasjonale og regionale hensyn som det er knyttet innsigelsesmyndighet til, samt lokale hensyn, kan imidlertid være til hinder for omdisponering. Eksempler på dette er hensyn til barn og unge, byggegrunn og lokale trafikale forhold og kapasitet på vegnettet. Dette avklares i kommunale arealplanprosesser.

Arbeidet med plankartet har vært basert på et mål om konsensus; plankartet skal vise plangrep og fremtidig utvikling hvor kommunene, Fylkesmannen og fylkeskommunen er enige om avveiningen mellom de ulike hensyn som behandles i planen. Det er således viktig å merke seg at “hull” i langsiktig utviklingsgrense ikke innebærer en åpning for omdisponering, men kun viser at aktørene ikke har kommet til enighet om hvor grensen skal gå i det aktuelle området.

Plankartet er også tilgjengelig som hefte (PDF).