Regional plan for bærekraftig arealpolitikk - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 15. mai. 2013
  • 03. okt. 2017
  • Areal

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) ble vedtatt i 2013 og er Vestfolds felles, forpliktende plan for langsiktig arealbruk.

Planen skal legge til rette for vekst i befolkning og arbeidsplasser innenfor bærekraftige rammer. Den skal óg forenkle den kommunale arealplanleggingen gjennom økt forutsigbarhet.

Planen fastlegger hovedtrekk i utbyggingsmønsteret i Vestfold med særlig fokus på by- og tettstedsutvikling og næringsutvikling i et 30-års perspektiv. 

Et hovedgrep er at planen viser langsiktige utviklingsgrenser i et tidsperspektiv fram til 2040 for byer og en rekke tettsteder. Innenfor disse langsiktige utviklingsgrensene er det avklart nye arealer som kan omdisponeres til byggeformål, gitt at øvrige retningslinjer i RPBA følges.

Planen er et eksempel på et bredt samarbeid om samfunnsutviklingen i vår region. En rekke aktører i vestfoldsamfunnet, inkludert 12 kommunesamarbeidet, stod bak ønsket om å lage en plan for bærekraftig arealpolitikk for Vestfold.

Vestfoldkommunene, arbeidslivsorganisasjoner, statlige etater og sentrale organisasjoner har vært involvert i arbeidet.

 

Vedtatt plan

Planen ble sist behandlet i Fylkestinget 6. mars 2014. Da ble plankartet justert og komplettert, og det ble gjort endringer i mål, strategier, retningslinjer og effektmål. Lenke til den politiske saken.

Den vedtatte planen består av:

Vesentlig innvending

Etter Fylkestingets vedtak 6. mars 2014 ble kun én vesentlig innvending til planen opprettholdt: Mattilsynet har vesentlig innvending til planens angivelse av Klova som regionalt næringsområde. Innvendingen er begrunnet med fare for forurensing av Farris. Farris er primær drikkevannskilde for 200.000 innbyggere og sekundærkilde for ytterligere 100.000. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har behandlet Mattilsynets innvending. Departementet mener det må konkretiseres en løsning som ivaretar verneinteressen knyttet til Farris som drikkevannkilde. Konkretiseringsarbeidet må starte snarest mulig som et samarbeid mellom Vestfold fylkeskommune, Mattilsynet, Fylkesmannen i Vestfold og Larvik kommune. Dette må tas inn i planens handlingsprogram. Departementet mener at dersom dette konkretiseringsarbeidet ikke ender opp i konkrete vilkår som utelukker risiko for forurensning av Farris som drikkevannskilde, må næringsområdet Klova tas ut av den regionale planen.

Les brevet fra KMD (PDF).

Temakart

Det er utarbeidet og sammenstilt en rekke temakart knyttet til verdier, egnethet og aktsomhet. Disse temakartene er benyttet i konsekvensutredningene.

Utredninger

Asplan Viak 2008: Analyse av senterstruktur, handel og transport i Vestfold  (utarbeidet for Vestfold fylkeskommune) KOMMER

Asplan Viak 2010: Trendframskrivning av befolkningsutvikling, sysselsetting, arealbruk og trafikk (utarbeidet for Vestfold fylkeskommune og Grønne energikommuner)

Asplan Viak 2011: RoU 2: Foreløpig oppsummering av kunnskapsgrunnlaget  (utarbeidet for Vestfold fylkeskommune) (PDF)

Asplan Viak 2011: Befolkningsutvikling og arealbehov til nærings- og boligformål fram mot 2040  (utarbeidet for Vestfold fylkeskommune) (PDF)

Asplan Viak 2011: Befolkningsprognoser 2010 – 2040 basert på kommunevalgte vekstfaktorer (utarbeidet for Vestfold fylkeskommune)

Asplan Viak 2011: Historisk utvikling og prognoser, befolkningsutvikling mot 2040 (Befolkningsprognose revidert) (utarbeidet for Vestfold fylkeskommune) (PDF)

Asplan Viak 2012:  Noen trekk ved fortetting i Vestfold 1990-2010 (utarbeidet for Vestfold fylkeskommune) (PDF)

Asplan Viak 2013: Bruk av krav om minimum/maksimum utnyttelsesgrad for ervervsområder i overordna planer (utarbeidet for Vestfold fylkeskommune) (PDF)

Fylkesmannen i Vestfold 2011: Klassifisering av landbruksarealer mht. produksjonsverdi og klimahensyn (PDF)

Fylkesmannen i Vestfold 2011: Kartlegging av regional grønnstruktur - sluttrapport (PDF)

Rambøll 2008: Hva har regionale næringsområder betydd for Vestfold  (utarbeidet for 12-k) (PDF)

Rambøll 2013: Grad av utnytting - Borgeskogen industriområde (utarbeidet for Vestfold fylkeskommune) (PDF)

Rambøll 2010: Aktuelle tiltak for styrket kollektivtrafikk i Vestfold - delutredning  (utarbeidet for Vestfold fylkeskommune) (PDF)

Regiongeologen 2011: Geologiske ressurser. Byggeråstoff i Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (PDF)

Transportøkonomisk institutt 2010 Bærekraftig arealbruksutvikling i Vestfold (utarbeidet for Vestfold fylkeskommune og Grønne Energikommuner) (PDF)

Vestfold fylkeskommune 2010: RoU 1: Utviklingstrekk og muligheter i Vestfold  (PDF)

Vestfold fylkeskommune 2011: Fortetting med kvalitet  (PDF)

Vestfold fylkeskommune 2011: Prinsipiell beskrivelse av plantilnærming pr. 1. juli 2011  (PDF)

Vestfold fylkeskommune 2011: Næringsutvikling og næringsarealer (PDF)

Vestfold fylkeskommune 2012: Kulturmiljø. Metodikk, kriterier og områder (PDF)

Vestfold fylkeskommune 2012: Konsekvensutredning (PDF)

Vestfold fylkeskommune 2013: Konsekvensutredning. Nye områder og komplette tabeller (PDF)