Høringsuttalelser til planprogrammet - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 08. mai. 2017
  • 03. okt. 2017
  • Areal

Høringsuttalelser til planprogrammet

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk revideres

Høringsfristen for uttalelse til planprogrammet for revisjon av Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) gikk ut 1. mai. Høringssvarene er publisert under.

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) er Vestfolds felles, forpliktende plan for langsiktig arealbruk fram til 2040. Nå er det nødvendig å oppdatere og spisse innholdet. RPBA skal bli et enda bedre verktøy for å legge til rette for vekst og utvikling, samtidig som vi tar vare på viktige natur- og kulturverdier. 

Høringsuttalelser om forslag til planprogram
Arbeidet med å revidere RPBA inndeles i tre faser, der oppstart og utarbeidelse av et planprogram er den første fasen. Planprogrammet beskriver innhold, prosess, medvirkning og organisering av planarbeidet. Dette dokumentet har vært på høring.

Vestfold fylkeskommune fikk inn over 20 høringsuttalelser om forslaget til planprogram.

Ble behandlet i fylkestinget 15. juni 2017
På grunnlag av uttalelsene, har fylkesrådmannen justert planprogrammet og la det frem for endelig vedtak i fylkestinget den 15. juni 2017. Fylkestinget fastsatte planprogrammet.

De neste to fasene i revisjonen er; utarbeidelse av kunnskapsgrunnlag og planforslag; og vedtatt høringsforslag og endelig vedtak av ferdig plan. Revidert RPBA forventes vedtatt i fylkestinget høsten 2018.

Her er høringsuttalelsene til høringsforslaget til planprogram (PDF-dokumenter):

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
Fiskeridirektoratet
Forum for natur og friluftsliv Vestfold (FNF)
Fylkesmannen i Vestfold
Hans Gaarder Eiendom AS
Holmestrand kommune
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)
Jernbanedirektoratet
Jordvernforeningen
Kystverket
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Næringsforeningene og NHO
Nøtterøy kommune
Oslofjordens friluftsråd
Per Ivar Skar grunneiendommer Rahd og Broen
Re kommune
Sande kommune (politisk vedtak)
Sande kommune (saksframlegg)
Sandefjord kommune
Stamhuset Jarlsberg og Sameiet Ås
Statens vegvesen
Svelvik kommune
Telemark fylkeskommune (politisk behandling)
Telemark fylkeskommune
Vestfold Bondelag
Vestfold Vann IKS

Administrative uttalelser (oppdateres når politiske vedtak er fattet):

Tønsberg kommune
Larvik kommune
Horten kommune