Revisjon av RPBA - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 02. okt. 2017
  • 29. nov. 2017
  • Areal

Revisjon av RPBA

Vestfold skal være et fylke der folk ønsker å bo, jobbe og leve livene sine. Vi har behov for noen felles spilleregler. RPBA er vår felles plan for hvordan vi skal bruke arealene fram mot 2040. Kommuner, fylkeskommune og statlige etater står sammen om innholdet, og det forplikter.

Fylkestinget i Vestfold vedtok i Regional planstrategi 2016-2020 at Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) skal revideres. Høsten 2016 ble RPBA evaluert. Resultatene fra evalueringen legger grunnlaget og gir retning til revisjonen. 

Fylkeskommunen reviderer RPBA i samarbeid med alle som bruker planen. Vi reviderer planen slik at den skal bli et enda bedre verktøy for å legge til rette for vekst og utvikling. Samtidig skal RPBA bidra til at vi tar vare på viktige kultur- og naturverdier.

Den oppdaterte regionale planen legger til rette for vekst og utvikling i befolkning og arbeidsplasser, samtidig som vil skal ta vare på viktige natur- og kulturverdier. Hovedtyngden av utviklingen fremover skal skje som fortetting i byer og tettsteder.

Vi viderefører hovedgrepene og beholder den tematiske bredden. Enkelte tema får et spesielt fokus ved denne revisjonen:

 

  • Det er behov for næringsutvikling og flere arbeidsplasser i Vestfold. Da er det viktig at det legges godt til rette for både eksisterende og ny næringsvirksomhet. 
  • Byutvikling er svaret på mange av utfordringene innen bærekraftig arealpolitikk og derfor vil vi se spesielt på hvordan vi sammen kan bidra til at et skapes levende og attraktive vestfoldbyer.
  • For å ta vare på matjorda og andre natur- og kulturverdier, må hovedtyngden av utviklingen skje som fortetting i byer og tettsteder.   

 

Planprogram

I følge plan- og bygningsloven skal det for alle regionale planer utarbeides et planprogram som skal redegjøre for den kommende planprosessen. Planprogrammet beskriver hva som skal gjøres, hvordan det skal gjøres, når arbeidet skal være ferdig og hvem som skal delta.

Les mer om høringskonferansen i mars 2017

Her finner du høringsuttalelsene til planprogrammet

 

Kunnskapsgrunnlag

Vi er i gang med å innhente kunnskap om Vestfold på sentrale områder som befolkningsvekst og demografi, det langsiktige utbyggingsmønsteret, handel, byutvikling og fortetting, næring og kulturmiljøer.

 

Framdriftsplan

Kunnskapsgrunnlaget for RPBA skal være ferdig i løpet av 2017. En oppdatert plan skal foreligge høsten 2018.

 

Møter og konferanser


Dialogkonferanse om framtidig utvikling av Vestfold (9. november 2017)

Kristin Saga, regiondirektør i NHO: Næringslivets perspektiver på arealpolitikk i Vestfold
Gunnar Ridderstrøm, Citiplan: By- og tettstedsutvikling, transport og folkehelse – hvordan henger dette sammen?
Vestfold fylkeskommune: Kort om tre regionale planer
Hilde Hanson, Vestfold fylkeskommune: Fra byvennlig til byoffensiv kommune


Næringskonferanse om RPBA (27. oktober 2017)


Velkommen v/fylkesrådmann Egil Johansen

Ny kunnskap om Vestfold v/Gunnar Ridderström og Arvid Gusland
Utfordringene i Vestfold sett fra en eiendomsutviklers perspektiv v/ Ole Johan Olsen
Forslag til næringsstrategier


Møte i politisk referansegruppe (24. oktober 2017)

Innledning ved Hans Hilding Hønsvall
Innlegg fra Linda Lomeland og Gunnars Ridderström
Referat fra møtet


Møte i administrativ styringsgruppe (18. oktober 2017)

Innledning ved fylkesrådmann Egil Johansen
Presentasjon - Lokaliseringsstrategier for næringslivet
Referat fra møtet


Dialogmøter med kommunene (september 2017)
 

Agenda for dialogmøtet
Hensikten med dialogmøtene
Om RPBA og revisjonen
Om regional transportplan
Holmestrand, Hof og Sande kommuner (27. september 2017)
Tønsberg og Re kommuner (27. september 2017)

Sandefjord kommune (14. september 2017)
Nøtterøy og Tjøme kommuner (12. september 2017)


Politisk styringsgruppe (7. september 2017)

Invitasjon
Mandat og hensikt
Gjennomføring av planprosessen - framdriftplan
Status kunnskapsgrunnlag og noen utfordringer vi ser så langt
Referat fra politisk styringsgruppe for RPBA

Fagmøte - Hemmere og fremmere i byutvikling (7. september 2017)

Innledning Vestfold fylkeskommune 
Presentasjon av undersøkelse_Gunnar Ridderström
Felles løft_Carl Henrik Borchsenius
Utvikling av Horten by_CM utvikling
Hva hemmer og fremmer byutvikling i Vestfold_Peter Groth 

Politisk verksted (29. august 2017)

Invitasjon
Om revisjonen av RPBA og agenda
Status deler av kunnskapsgrunnlag og noen utfordringer vi ser så lang 
Referat fra politisk verksted

Administrativ styringsgruppe (16. juni 2017)

Om revisjon av RPBA - dagsorden
Referat fra administrativt styringsgruppemøte

Faglig referansegruppe (30. mars 2017)

Om revisjonen av RPBA
Arealregnskap og kart
Kulturminnevern
Kunnskap om byutvikling og fortetting i Vestfold
Næringsutvikling
Referat fra møte i referansegruppen