Helseoversikt - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
 • 13. mar. 2013
 • 07. jul. 2016
 • Folkehelse

Helseoversikt

Folkehelseloven med tilhørende forskrift stiller krav til kommuner og fylkeskommuner om å ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne.

En slik oversikt danner selve grunnlaget for et kunnskapsbasert, systematisk og langsiktig folkehelsearbeid.

Sentrale spørsmål som bør besvares er: 

 • Hvordan er helsetilstanden i vår befolkning? Hvilke områder utpeker seg?
 • Hvilke ressurser har vi i vår kommune som vi må forsterke og ta vare på?
 • Hvilke utviklingstrekk skaper eller opprettholder sosiale ulikheter i helse hos oss?
 • Hva kan være mulige årsaker til de funn vi gjør, og hva er helsekonsekvensene hvis vi ikke foretar oss noe?

Forskrift om oversikt over folkehelsen skiller mellom løpende oversikt og et skriftlig oversiktsdokument som skal foreligger hvert 4.år. Oversiktsdokumentet utgjør et sentralt kunnskapsgrunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi og fastsetting av mål i planer etter plan- og bygningsloven. Helsedirektoratet ferdigstiller i disse dager en veileder til forskrift om oversikt over helsetilstand.

Lenke til folkehelseloven (lovdata.no)

Lenke til forskrift om oversikt over folkehelsen (lovdata.no)

På denne siden finner du lenker til relevante datakilder for kommunene, samt til eksempler på kommuner som har kommet godt i gang med sitt oversiktsarbeid.

Status for oversiktsarbeidet i kommunene ble kartlagt høsten 2014.

Rapporten kan du lese her.

 

Siden er under utvikling. Vi setter pris på innspill til relevante kilder/lenker som burde publiseres her.Send gjerne en e-post til folkehelse(at)vfk.no

Mari Katrine Nicholls Espetvedt
Mobil 908 48 929
E-post: marikatrine(at)vfk.no

Folkehelse generelt

Folkehelsebarometer for Vestfold (nfi.no) fra Norsk folkehelseinstitutt.

Folkehelseprofil for Vestfold 2012 (nfi.no) Folkehelseprofil for Vestfold 2013 publiseres i mars fra Norsk folkehelseinstitutt. 

Ungdom og ungdomsforskning

Ungdomsundersøkelse (Ungdata) i regi av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Ung i Tønsberg 2011 (ungdata.no)

Tjenestekvalitet, bruker og medarbeidertilfredshet

KS står bak verktøyet Bedrekommune.no (bedrekommune.no)

Arbeid og velferd

Tall og analyse. Publiserer jevnlig statistikk om arbeidsmarkedet, sykefravær, andel uføre m.m.

NAV Vestfold (nav.no)

Forskning blant annet om sammenhengen mellom arbeidsmiljø og helse.

Statens arbeidsmiljøinstitutt (stami.no)

Spesialisthelsetjenesten

Ventelistestatistikk, aktivitetsdata, personskadestatistikk, med mer fra Norsk pasientregister (NPR). Publiserer tertial- og årsdata. Statistikk kan bestilles.

Norsk pasientregister (helsedirektoratet.no)

Skader, ulykker, vold og kriminalitet

Statistikk over branner og andre ulykker innenfor sitt forvaltningsområde. Denne statistikken skal gi et bilde av utviklingen innenfor de enkelte områdene.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb.no)

Statistikk om barne- og ungdomskriminaliteten i Norge.

Det kriminalitetsforebyggende råd (krad.no)

Statistikk og analyser som politiet har gjort tilgjengelig på sine nettsider.

Vestfold politidistrikt (politi.no)

Statens vegvesen (svv.no) Statistikk over trafikkulykker fra Statens vegvesen.

Kommunehelsa statistikkbank inneholder statistikk om helse, sykdom, risikofaktorer og befolkning i norske kommuner. Du kan lage tabeller og ulike typer diagrammer her:

Kommunehelsa statistikkbank
(khs.no)

Folkehelseprofilene publiseres årlig på kommune- og fylkesnivå og inneholder utvalgte nøkkeltall fra Kommunehelsa statistikkbank.

Folkehelseprofiler
(fhi.no)

Norgeshelsa inneholder statistikk om helse, sykdom og risikofaktorer i den norske befolkningen, på lands- og fylkesnivå. Du kan lage egne tabeller, diagrammer og kart.

Norgeshelsa statistikkbank (fhi.no)

Temasider om Helsetilstand, Arbeid, Barn og unge, Befolkning og Spesialisthelsetjenesten.

Lenke til Statistisk sentralbyrå (ssb.no)
Her kan du sette sammen din egen statistikk på kommune- og fylkesnivå. (ssb.no)

(KOSTRA) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. SSB publiserer nøkkeltall 15. juni hvert år.

Kommune-Stat-Rapporteringen (ssb.no)
Oversikt over sentrale helseregistre (helseregistre.no)

Skoleporten  (udir.no)

Utdanning (ssb.no)

Tannhelse (ssb.no)

Regional utvikling/samferdsel

Felles kunnskapsgrunnlag for planstrategier i Vestfold 2012-2016 (PDF)

Temasider om Areal, Bygg og bolig, FoU og innovasjon, Transport m.m.(ssb.no)

Eksempel på kommunale oversiktsdokumenter:

Vedlegg til planstrategi for Andebu kommune 2012-2016:

Kunnskapsdokument - Andebu kommune (andebu.kommune.no)