Sosial ulikhet i helse - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 19. okt. 2015
  • 19. okt. 2015
  • Folkehelse

Sosial ulikhet i helse

Målsettingen med dette delprosjektet har vært å identifisere hvordan sosial ulikhet i helse kan belyses gjennom oversiktsarbeidet.

Arbeid i delprosjektet har hatt stor betydning på utvelgelse av indikatorer i oversiktsdokumentet, men et eget sluttprodukt er et idèhefte som skal være til hjelp i å samle inn og ta i bruk kvalitative data knyttet til sosial ulikhet i helse. Innholdet i ideheftet skal kunne anvendes på ulike innsatsområder, men for å vise konkrete eksempler er det fokusert på oversiktsarbeidet som ivaretar barn og unges helse og oppvekstforhold, ytterligere spisset til barn i aldersgruppen 0-6 år. Valget er gjort på bakgrunn av den kunnskap som i dag foreligger om hvordan oppvekst og forhold som påvirker oppvekst har signifikant betydning på helsetilstand gjennom hele livet.  En oppvekst med god helse krever stimulering av fysisk, kognitiv, sosial og følelsesmessig utvikling. Barndommen er derfor en kritisk fase for den enkeltes mulighet for et godt liv med god helse og for mulighetene for å utjevne sosial ulikheter i befolkningen.

I tillegg til litteraturgjennomgang ble det gjennomført fokusgruppeintervjuer i tre kommuner. Formålet med intervjuene var å:

  • Få fram ansattes erfaringer, vurderinger og forståelse av hvilke påvirkningsfaktorer som kan settes i relasjon til sosial ulikhet i helse hos barn i og unge
  • Identifisere praksiserfaringer som kan beskrives og videreformidles til oversiktsdokument eller inn i planprosesser
  • Belyse hvordan de enkelte tjenesteområdenes kjennskap til forhold som beskriver og belyser sosial ulikhet i helse (eksempelvis lokale forhold som påvirker barns helse og utvikling) deles med kollegaer og med andre tjenesteområder

Funnene fra intervjuene har vært styrende for innretningen av ideheftet.

Her finner du "Idéhefte om sosial ulikhet i helse" (PDF)