Vestfoldbibliotekene - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
 • 19. mar. 2013
 • 10. jul. 2017
 • Kultur

Vestfoldbibliotekene

Bibliotekene i Vestfold har mye å vinne på samarbeid på ulike felt. Vestfold fylkesbibliotek har koordinert arbeidet med en bibliotekplan for Vestfold for periodene 2011-2014 og 2015-2018

Bibliotekene i Vestfold vedtok i 2009 en felles visjon:

Vestfoldbibliotekene - mennesker møter muligheter.

Med bakgrunn i denne visjonen har Vestfoldbibliotekene og Vestfold fylkesbibliotek sammen jobbet systematisk med bibliotekutvikling og markedsføring av bibliotekene i Vestfold. I desember 2014 ble den første regionale bibliotekplanen vedtatt i Fylkestinget.

I arbeidet med realiseringen av planens strategier og tiltak ble det inngått samarbeidsavtaler mellom fylkesbiblioteket og det enkelte bibliotek. Avtalene er gjensidig forpliktende og har vist seg å være et godt verktøy for å sikre et systematisk arbeid med tiltakene. Samtlige tiltak i bibliotekplanen ble fulgt opp i perioden.

Høsten 2014 startet arbeidet med en revisjon av bibliotekplanen. Høringsrunden viste full tilslutning i alle kommuner, og i desember 2014 ble Bibliotekplan Vestfold 2015-2018 vedtatt i Fylkestinget.

I den nye bibliotekplanen er visjon og fokusområdene beholdt, mens strategier og tiltak i større grad er endret i henhold til ny formålsparagraf i bibliotekloven, men også i henhold til resultatene og status etter arbeidet med den første bibliotekplanen.

Mål

 • sikre alle innbyggere i Vestfold et godt og attraktivt bibliotektilbud
 • sikre en strategisk og systematisk bibliotekutvikling gjennom samarbeid og fellesløsninger med fokus på brukernes og lokalsamfunnets behov
 • bidra til at bibliotekenes samfunnsoppdrag ivaretas på best mulig måte
 • utvikle bibliotekene til lokale kraftsentra og samfunnsaktører
 • være en del av beslutningsgrunnlaget for bibliotekutvikling i kommunene

Fokusområder

 • Biblioteket som litteraturhus og samfunnsarena
 • Biblioteket som kunnskaps- og inspirasjonsrom
 • Det synlige og åpne bibliotek
 • Kompetanse, organisering og samdrift

Bibliotekplan Vestfold 2015-2018 realiseres ved fortsatt bruk av forpliktende samarbeidsavtaler mellom det enkelte folkebibliotek og fylkesbiblioteket.

Status for arbeidet med bibliotekplanens strategier og tiltak rapporteres årlig til Utvalg for kultur og helse i Vestfold fylkeskommune.

Brukerundersøkelse 2013

Som en del av oppfølgingen av den første bibliotekplanen, ble det gjennomført en brukerundersøkelse sommeren 2013. Dette er en representativ publikumsundersøkelse om bibliotekbruk utført av Opinion Perduco på vegne av Vestfold fylkesbibliotek. Gjennom telefonintervjuer har 700 respondenter over 15 år besvart ca 25 spørsmål om bibliotekbruk.

 • Høy tilfredshet med Vestfoldbibliotekenes tjenester med gjennomsnittsscore på 5.13 (skala 1-7, tjenester for voksne) Personalets kompetanse og serviceinnstilling og biblioteket som et godt sted å være får høyest score.
 • Nær hver tredje innbygger over 15 år besøker biblioteket månedlig, men 35% besøker aldri biblioteket.
 • De fleste bruker biblioteket i sin kommune (83%)
 • Internettbruk og eget kjøp av lesestoff oppgis som viktige årsaker til sjelden bruk av biblioteket. Dårlig kunnskap om bibliotektilbud, mangelfullt tilbud eller dårlig tilgjengelighet er ikke sentrale årsaker til sjelden bruk.
 • Bibliotekbrukernes informasjonskanal nr 1 er lokalavisen, men det er spredning i svarene når det gjelder hvordan de ønsker å motta informasjon om/fra biblioteket
 • 62% kjenner til Litteraturuka i Vestfold, og 23% har deltatt en eller flere ganger
 • 42% kjenner til Vestfoldbibliotekene, og 22% har deltatt på Vestfoldbibliotekenes aktiviteter.