Berger og Fossekleiva - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
Fossekleiva fabrikker med arbeiderboligene i bakgrunnen. Foto: Trude Aga Brun.
  • 21. jan. 2014
  • 05. jul. 2016
  • Kulturarv

Berger og Fossekleiva

Dette er ett av i alt 37 utvalgte kulturmiljøer med regional og nasjonal verneverdi i Vestfold. De skal gis spesielt godt vern nå og i fremtiden. Kulturmiljøene ble plukket ut under arbeidet med Regional plan for bærekraftig arealpolitikk.

Berger og Fossekleiva er et viktig eksempel på industri- og sosialhistorie fra slutten av 1800-tallet. Den nære forbindelsen mellom tekstilindustri, vannkraft og havet som transportåre er tydelig. Mye av det historiske bygningsmiljøet er i bruk i dag. 

I 1880 ble industri i større skala startet opp i en tekstilfabrikk på gården Bergers grunn. Enken på Berger hadde året før solgt gården med tilhørende rettigheter i elva til Jens Jebsen. Han drev allerede en tilsvarende bedrift i Arna utenfor Bergen. Allerede ni år senere ble en ny fabrikk, Fossekleven fabrikker, anlagt høyere oppe i det samme vannfallet. Det ble drevet vaskeri, fargeri, spinneri og veveri. De to fabrikkene sysselsatte på det meste mellom 250 og 300 arbeidere. 

Svarthvitt flyfoto av bebyggelsen på Berger. Sjøen i bakgrunnen.

Bildetekst: Berger på 1920-tallet med Fossekleven fabrikker og arbeiderboliger. Foto: Vestfoldmuseene.

Hvite arbeiderboliger ligger på rekke og rad. I bakgrunnen nyere hus, jorder og sjøen.

Bildetekst: Arbeiderboligene ligger på rekke og rad oppover åsen. Foto: Anitra Fossum.

Det lille industrisamfunnet hadde en litt annen sosial karakter enn hva som ble vanlig i det 20. århundre. Etter mønster fra spesielt engelsk industri hadde arbeidsgiver et utstrakt ansvar for de ansattes levekår. Bedriftslederen på Berger sørget derfor for å bygge til sammen 32 arbeiderboliger. Hver av boligene huset to til fire familier. Frem til 1937 bodde arbeiderne gratis her.

En smal grusvei går langs sjøen. Sjøen til venstre. Grønn, åpen løvskog til høyre.

Berger bruksskole for de ansattes barn ble bygd av fabrikkeieren i 1885, og lærer ble ansatt. Berger kirke ble oppført i 1895. Den var i Jebsen-familiens private eie helt frem til 1970. Det ble opprettet private pensjonsfond for både arbeiderne og funksjonærene. Videre sørget familien for opprettelse og drift av gamlehjem, sykestue, bank og postkontor. 

Fra fabrikkområdene kan man følge veien mot dampskipsbryggen, Berger brygge. Veien og bryggen var livsnerver for fabrikksamfunnet – helt nødvendig for å frakte folk og varer til fjern og nær.

I 1936 fusjonerte Berger og Fossekleven fabrikker. Driften ved Fossekleven opphørte i 1965, og ullvareproduksjonen ble flyttet til Nedre Berger. I 2002 ble de siste deler av disse industriene avviklet. Det siste Bergerpleddet forlot vevstolene 31. desember samme år.

Bildetekst: Veien fra Berger brygge. Foto: Anitra Fossum.

Vannkraften var viktig også før industrien startet opp. Både Berger og Dyrdal var gårder i middelalderen. I 1647 ble det notert i skattematrikkelen at stattholder Hannibal Sehested eide én sag under Dyrendal. Den var skattefri, mens selveieren på Berger måtte betale fem daler i skatt for sin. Et kart fra 1825 viser tre sager og en mølle i strykene nedenfor det som i dag er den nederste dammen i Blindevannsvassdraget ned til utløpet i Bergerbukta.  

En gul hovedbygning og en rød sidebygning på Dyrdal. Det ligger snø på bakken og på trærne.

Bildetekst: Småbruket Dyrdal sørvest for Berger sentrum. Foto: Jørgen Solstad.

Berger museum synliggjør og bevarer Bergersamfunnets historie. I 2005 åpnet arbeiderboligen i første etasje i Fossekleiva 2 for besøkende. Den er rekonstruert og tilbakeført til år 1900. Museet har også innredet et autentisk direktørkontor fra 1940-årene. I 2010 ble nye museumslokaler kjøpt i Fossekleven fabrikker. Fossekleiva Kultursenter ligger også i det gamle industrimiljøet. Senteret huser galleri, verkstedutsalg, butikker, museum og atelier. 

En støttemur bygget i rødlig stein med stabbesteiner går innover i bildet. Ved enden skimtes bryggefundamenter. Fjæresteiner til høyre.

Bildetekst: Veien mot Berger brygge. Rester av bryggefundamentet ses ved enden av veien. På andre siden av fjorden ligger Hurumlandet. Foto: Anitra Fossum.