Arkeologi i større utbyggingssaker - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
I mange utbyggingssaker må arkeologer sjekke om det finnes kulturminner. Foto: Linnea S. Johannessen.
  • Trude Aga Brun
  • 16. apr. 2013
  • 23. sep. 2016
  • Kulturarv

Arkeologi i større utbyggingssaker

Det er mange trinn i en godkjenningsprosess. Tiltakshaver har viktig, selvstendig ansvar underveis.

Hvis du jobber i kommunen eller for en stor tiltakshaver, gjelder kjørereglene du finner nedover på denne siden. 

Reguleringsplaner og større utbyggingssaker

Den som er ansvarlig for planlegging av offentlige og større private tiltak, skal undersøke om arkeologiske kulturminner kan bli berørt. Vanligvis er det kommunen som gjør det i forbindelse med at områder skal reguleres. Tiltakshaver gjør det selv i  store, private utbyggingssaker. Eksempler på slike saker er nedlegging av kabler, høyspenttraseer, vann og avløp og fjernvarme. Dette kalles å oppfylle undersøkelsesplikten.

Undersøkelsesplikten oppfylles ved at planene sendes oss til uttalelse. Om nødvendig gjør vi arkeologiske undersøkelser i terrenget.   

Kommuneplaner

Undersøkelsesplikten kan oppfylles for byggeområder, men det er ikke noe krav om det. Kommunen må i så fall ta kontakt med oss så tidlig som mulig, gjerne før høring. Fordelen er tidlig avklaring og økt forutsigbarhet. 

Arkeologiske undersøkelser

Arkeologene våre undersøker berørte områder for å finne ut om det er uoppdagede kulturminner der. Dersom de finner kulturminner med begrenset vitenskapelig verdi, kan de grave dem ut der og da. Større funn må gjennom en lengre saksbehandling. 

Arkeologene jobber vanligvis i terrenget i perioden 1. mai – 15. november. Kommunen eller tiltakshaver må bestille undersøkelsen før 1. september for å være sikker på at den skjer samme år. I reguleringsplaner og større private utbyggingssaker er tiltakshaver pålagt å betale for undersøkelsene. I kommuneplansaker må dette avtales med oss.

Her kan du lese mer om kommunen og tiltakshavers ansvar i forbindelse med arkeologiske undersøkelser.

Kulturminner som tas vare på og kulturminner som fjernes

Automatisk fredete kulturminner skal normalt tas vare på. Dersom utbyggingsbehovet veier tyngre enn vernet, kan Riksantikvaren gi tillatelse til at et kulturminne kan fjernes. Dette kan du lese mer om her.

Endelig godkjenning

Alt som er beskrevet over, må gjennomføres før vi kan avgi endelig uttalelse. Deretter kan tiltaket godkjennes og realiseres. 

Stanse- og meldeplikt for alle typer tiltak

Hvis det dukker opp noe som kan være et gammelt kulturminne mens arbeider pågår, må arbeidene straks stanses. Tiltakshaver må varsle oss. Vi kommer raskt ut til stedet for å avgjøre hva som videre skal skje.