Hvem gjør hva? - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
Fylkeskommunen leter etter - og finner - kulturminner. Foto: Jan Lindh.
  • Anitra Fossum
  • 16. apr. 2013
  • 23. sep. 2016
  • Kulturarv

Hvem gjør hva?

Mange instanser har ansvar for kulturminner i Norge. Systemet er uoversiktlig. Vi hjelper deg gjerne med å finne frem.

Miljøverndepartementet på toppen

Miljøverndepartementet er øverste instans. Departementet lager lover og regler for kulturminneforvaltningen. Enkelte klagesaker går helt opp til departementet.

Brun jordbakke blottlagt. Mange steiner ligger på rekke. Et bolighus og en hage i bakgrunnen.

Riksantikvaren 

Riksantikvaren er departementets direktorat og har ansvar for automatisk fredete bygninger fra 1537-1649, fredete bygninger og anlegg i statens eie og fredete og listeførte kirker. Direktoratet skal også se til at forvaltningen ute i fylkene følger opp statens kulturminnepolitikk.

Bildetekst: Utenfor Tønsberg ønsket en privatperson å bygge bolig inntil noen helleristninger. Saken ble avslått hos Riksantikvaren, men påklaget og godkjent av miljøverndepartementet. Kulturhistorisk museum gjennomførte utgravninger og fant en middelaldergård. Foto: Jan Lindh.

Fylkeskommunen i regionene

Fylkeskommunen har ansvar for fredete bygninger og anlegg som eies av privatpersoner, kommuner eller fylkeskommunen samt omgivelsene. Vi gjør arkeologiske undersøkelser, uttaler oss til kommunale arelplaner og byggesaker, fremmer innsigelse eller klager på vedtak der det er nødvendig og gir råd og veiledning til kommuner og private.   

Vi har et spesielt ansvar for bygninger oppført før 1850. Her finner du informasjon om hva som er fredete, vernede og SEFRAK-registrerte bygninger og anlegg.

Ung, kvinnelig sitter ved et bord og noterer. Et såld med mange små gjenstander på bordet foran henne. Sitter utenfor en brakke. Smiler.

Arkeologiske utgravninger

Kulturhistorisk museum og Norsk Maritimt Museum gjennomfører arkeologiske utgravninger på land og i vann. De tar også vare på arkeologiske gjenstander. Norsk institutt for kulturminneforskning NIKU gjennomfører utgravninger i middelalderbyene.

Bildet til venstre: Funn fra Kulturhistorisk museum sine undersøkelser på handelsplassen ved Gokstadhaugen. Foto: Anitra Fossum.

Bildet under: Bjerggata i Sandefjord er regulert til bevaring. Her er bebyggelsen vernet. Reguleringsbestemmelser styrer hva man kan foreta seg. Foto: Siv Abrahamsen.

Smale. høye, hvite trehus i bratt bakke. Passasje med brostein mellom dem.

Kommunenes ansvar

Kommunene har ansvar for at kulturminner tas vare på i arealplaner og byggesaker. Alle tiltak som gjelder gamle hus eller andre kulturminner skal sendes til dem.

Kommunene har også ansvar for at saker er behandlet riktig etter kulturminneloven før de fatter vedtak etter plan- og bygningsloven.

Saker som berører fredete kulturminner eller bygninger eldre enn 1850, skal sendes fylkeskommunen på høring. Det samme gjelder tiltak på naboeiendom til fredete kulturminner eller store saker som visuelt berører dem.

Kommunen og fylkeskommunen har nytte av samarbeid, for eksempel når det gjelder brannforskrifter eller bruksendringer.

Er du i tvil om hvem du skal henvende deg til, kan du ta kontakt med oss. Vi hjelper deg gjerne.