Hvilke kulturminner skal tas vare på, og hvilke kan fjernes? - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 08. apr. 2015
  • 14. jul. 2016
  • Kulturarv

Hvilke kulturminner skal tas vare på, og hvilke kan fjernes?

Når våre arkeologer gjør store og viktige funn, må vi vurdere om de skal tas vare på eller fjernes gjennom en arkeologisk utgraving. Alle automatisk fredete kulturminner er av nasjonal verneverdi og skal helst bevares i hensynssoner. Ofte har vi befaringer og møter med tiltakshaver og kommunen for å finne ut om tiltak og vern kan kombineres. Utforming av kart og reguleringsbestemmelser fastsettes av kommunen i samarbeid med oss. 

Fjerning og såkalt utilbørlig skjemming av kulturminner tillates hvis vesentlige samfunnsinteresser veier tyngre enn kulturminneverdiene. Vi gjør vår vurdering og sender saken videre til Riksantikvaren. Riksantikvaren avgjør om kulturminnet kan fjernes. I så fall må det vanligvis skje gjennom en arkeologisk utgraving. Dette legges inn som vilkår, og utgravningen må skje før utbygging starter. Tiltakshaver betaler for utgravingen. Det er Kulturhistorisk museum, Norsk Maritimt Museum eller noen ganger Norsk institutt for kulturminneforskning som gjennomfører arkeologiske utgravninger. 

En kvinnelig og en mannlig arkeolog sitter på bakken. Han rekker henne et funn. Skog bak.

Bildetekst: Arkeologer fra Kulturhistorisk museum har funnet en perle i en gravrøys fra jernalderen. Røysa måtte vike for et steinbrudd. Samfunnsinteressene veide tyngre enn kulturminneinteressene alt i alt. Foto: Anitra Fossum.