Klima og energi - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
 • 15. mar. 2013
 • 20. aug. 2013
 • Miljø og klima

Klima og energi

Fylkeskommunen arbeider for å fremme klimavennlige energiløsninger på flere fronter.

Klima- og energiområdet er en del av et større miljøfokus i fylkeskommunen. Ulike sektorer og ansvarsområder må ses i en sammenheng som gjør det mulig å finne koblinger og synergieffekter.

Klimavennlig fokus på tvers av sektorer

«Vestfold er et foregangsfylke for reduserte klimautslipp og miljøvennlig energibruk», er et av samfunnsmålene i Regional plan for bærekraftig arealpolitikk. Fire strategier er vedtatt:

 • Konsentrere by- og tettstedsutviklingen
 • Satse på miljøvennlige transportformer
 • Forvalte ressursene helhetlig med tanke på økologiske kretsløp
 • Tilpasse arealplanlegging og utbyggingsløsninger til klimaendringer

Fylkeskommunen arbeider for en mer klimavennlig samferdselspolitikk, for eksempel i satsning på Vestfoldbanen og prioritering av gang- og sykkelveier. Flere syklende og gående vil ikke minst bedre folkehelsen.

Gjennom arbeid med å følge opp Vannforskriften, rettes oppmerksomhet mot klimaeffektene i havet og artenes forutsetninger i et klima som endrer seg. Regionalgeologens fokus på leirras i flomutsatte områder er et annet viktig eksempel.

Strategisk plan for videregående opplæring i Vestfold, inneholder omfattende mål og tiltak der miljøperspektivet er inkludert.

Fylkeshuset er sertifisert som Miljøfyrtårn. Det arbeides for stadig forbedring av egen drift innenfor områdene energiforbruk, avfallsreduksjon, transport og miljøkrav ved innkjøp.

Gjennom partnerskapet Vestfold Klima- og Energiforum har både kommuner og private bedrifter en arena og kompetanseleverandør.

Fylkeskommunens mål og tiltak

Fylkeskommunen har vedtatt en egen klimastrategi med mål om å bidra til en klimapolitikk som minst oppfyller fylkets andel av de nasjonale miljømålene, og å gjøre Vestfold til et foregangsfylke for miljøvennlig energibruk.

Innsatsen rettes mot seks hovedområder:

 • Gode rammebetingelser og virkemidler
 • Høye klimakrav til all egen virksomhet
 • Sterkere samarbeid om bærekraftig/klimavennlig regional arealpolitikk
 • Legge til rette for verdiskaping for reduserte klimagassutslipp
 • Bidra til økt kunnskap om klimautfordringene
 • Videreutvikle rollen som kompetanseorgan

Fylkestinget har i Regional planstrategi vedtatt at det skal utarbeides en reigonal plan for klima og energi.