3. Formell ramme og føringer - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
 • 06. feb. 2014
 • 06. feb. 2014
 • Næring

3. Formell ramme og føringer

1. Innledning
2. Formål med planarbeidet
3. Formell ramme og føringer
4.Geografiske og tematiske avgrensninger og koblingspunkter
5. Aktuelle temaområder i planarbeidet
6. Innhold i en regional plan for klima og energi
7. Aktuelle problemstillinger
8. Kunnskapsgrunnlag
9. Organisering og framdrift.

Plan og bygningsloven danner det formelle grunnlaget for planarbeidet. Ut over dette har regjeringen forventninger til innholdet i arbeidet. Disse forventningene kommer til uttrykk gjennom så kalte forventningsbrev hvert fjerde år innen klima og energi.

På regionalt nivå legger Regional planstrategi føringer for hvilke planer som skal utarbeides, og noen hovedutfordringer trekkes opp innenfor hvert av planområdene. Klima og energiområdet strekker seg over mange sektorer i samfunnet og andre regionale planer og handlingsprogram blir derfor viktige for arbeidet med denne planen.
På lokalt nivå har kommunene egne planstrategier og kommuneplaner på mange samfunnsområder. Alle de 14 kommunene i Vestfold har egne klima- og energiplaner.

3.1 Regional planlegging etter plan- og bygningsloven

Regionale planer har sitt formelle grunnlag i plan- og bygningsloven, kapitlene 7 – 9, samt i § 3-4 om regionens planoppgaver og planleggingsmyndighet.

§ 3-4 fastslår at regional planlegging har til formål å stimulere den fysiske, miljømessige, helsemessige, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i en region. Fylkestinget er regional planmyndighet, med ansvar for å lede arbeidet med å utarbeide regionale planer, samt kompetanse til å vedta regional plan.

§ 8-2 fastslår at regional plan skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen.

§ 8 -3 beskriver reglene for utarbeidelse av regional plan. Fylkeskommunen skal samarbeide med berørte offentlige myndigheter og organisasjoner. Statlige organer og kommuner har rett og plikt til å delta i planleggingen når den berører deres virkeområde eller egne planer og vedtak. Det skal utarbeides planprogram i samarbeid med berørte kommuner og statlige myndigheter, og planprogrammet skal sendes på høring og legges ut på offentlig ettersyn med minst seks ukers frist. Fylkestinget fastsetter planprogrammet.

§ 8 – 4 fastslår fylkestingets myndighet til å vedta regional plan. Dersom statlig organ av hensyn til nasjonale eller statlige interesser på vedkommendes ansvarsområde, eller kommune som blir direkte berørt av planen, har vesentlig innvendinger mot planens mål eller retningslinjer, kan de kreve at saken bringes fram for departementet. Dette avklares gjennom den formelle høringen av planen. Departementet har myndighet til å gjøre endringer i planen. Departementet kan også på eget initiativ gjøre endringer i regional plan ut fra hensynet til nasjonale interesser.

3.2 Nasjonale forventninger til regional planlegging

Hvert fjerde år gir den sittende regjeringen uttrykk for sine forventninger til hvilke oppgaver som skal løses gjennom kommunal og regional planlegging, sist vedtatt ved kongelig resolusjon 24. juni 2011. Klima og energi er ett av seks områder som her tas opp. Forventningene er tatt inn i RPS.
Forventningene er foreløpig ikke justert etter at den nye regjeringen trådte i funksjon.

Noen sentrale statlige dokumenter:

 • Klimakur (2010) - 2020
 • Innstilling «Klimaforliket» fra Stortingets Energi- og miljøkomite (Innst. 390 S) til Meld. St. 21 (2011 – 2012) Norsk klimapolitikk
 • Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene (4.9.2009)
 • Meld. St 39 (2009 – 2010) Landbruket – en del av løsningen
 • Meld. St. 33 (2012 – 2013) Klimatilpasning i Norge
 • Strategi: Fra avfall til ressurs (MD 2013)

3.3 Regionale føringer

I regional planstrategi, vedtatt av fylkestinget i november 2012, er følgende visjon og overordnede samfunnsmål formulert:

Visjon:

Vestfold skal være del av en bærekraftig vinnerregion i den globale økonomien.

Av hovedmålene siteres:
2. Bevare natur- og kulturmiljøkvaliteter som grunnlag for bosetting, identitet, rekreasjon, attraksjon og næringsvirksomhet, og fremme klimavennlig energibruk og produksjon.
4. Være en aktiv deltaker i samarbeid med øvrige regioner rundt Oslofjorden, Skagerrak og Kattegat, for å fremme en bærekraftig utvikling.

Regional planstrategi ga følgende oppdrag for utarbeidelse av nye regionale planer i perioden 2012 - 2016

 1. Regional plan for et helhetlig opplæringsløp
 2. Regional plan for verdiskaping og innovasjon
 3. Regional plan for Vestfoldbanen
 4. Interregional plan for intermodal godstransport i Buskerud, Vestfold og Telemark
 5. Regional plan for klima og energi

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (2013 – 2040):
25. april 2013 vedtok fylkestinget regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA). Noen areal skal på en ny høring, og vil ventelig bli endelig behandlet av fylkestinget innen utgangen av 2013.

I RPBA er følgende samfunnsmål vedtatt på klima- og energiområdet (samfunnsmål 7):
«Vestfold er et foregangsfylke for reduserte klimautslipp og miljøvennlig energibruk.»
Det er vedtatt fire strategier: - Konsentrere by- og tettstedsutviklingen - Satse på miljøvennlige transportformer

- Forvalte ressursene helhetlig med tanke på økologiske kretsløp

- Tilpasse arealplanlegging og utbyggingsløsninger til klimaendringer
Det er vedtatt følgende retningslinjer for arealplaner:

I kommuneplaner og reguleringsplaner skal det alltid vurderes om det er mulig å innarbeide retningslinjer og/eller bestemmelser som gir føringer på valg av energiløsninger til oppvarming av boliger, næringsbygg og offentlige bygg. Hensikten er lavest mulig utslipp av klimaskadelige gasser. Der det er gitt konsesjon eller kan forventes konsesjon for fjernvarme skal det i de utfyllende bestemmelser i kommuneplanen gis føringer som setter krav til gjennomføring på reguleringsplannivå.

Ved lokalisering av og bygging av nye offentlige bygg i Vestfold skal det alltid vurderes hvordan prosjektet kan bidra til å få etablert de best mulige energiløsningene med hensyn til energibruk og utslipp av klimaskadelige gasser. Andre retningslinjer som bidrar til å nå samfunnsmål om reduserte klimautslipp og miljøvennlig energibruk gjennom samordnet areal- og transportplanlegging:

 • Kapittel 3 gir føringer for fortetting og arealøkonomisering som er bra både for stasjonær og mobil energibruk.
 • Kapittel 6 gir føringer for at veksten i transportbehov skal tas gjennom kollektivtransport, gange, og sykling.
 • Kapittel 8 gir føringer for samfunnssikkerhet og beredskap, med vekt på økende risiko for ekstremvær i form av store nedbørsmengder, sterk vind og havnivåstigning.

RPBA har et handlingsprogram som rulleres hvert år. Handlingsprogrammet har to hovedområder: - By- og tettstedsutvikling med kvalitet, her under miljøvennlig transport og knutepunktutvikling. - Kunnskapsutvikling og kommunikasjon.

Andre fylkeskommunale dokumenter

 • Strategi for næringsutvikling 2011 – 2014, vedtatt 2010
 • Strategi for forskning og utvikling og innovasjon, vedtatt 2009
 • Strategi for internasjonal samhandling, vedtatt 2009
 • Regional plan for handel og sentrumsutvikling, vedtatt 2009
 • Regionalt næringsprogram for landbruk i Vestfold 2012 – 2015
 • Strategi for samhandling om reduksjon i klimautslipp og klimatilpasning 2010 – 2013 (Klimastrategien), vedtatt 2010
 • Andre dokumenter fra regionale aktører og kommuner
 • Høgskolen i Vestfold Strategiplan for perioden 2009 – 2015
 • Kommunale planstrategier, foreliggende kommuneplaner, kommunale klima- og energiplaner.